Obsah


Seznam použitých symbolů a zkratek

1. Úvod

2. Algebra blokových schémat

2.1 Řízení a kauzalita

2.2 Pojmy systémy, struktura, blokové schéma

2.3 Příklad sestavení blokového schématu.

2.4 Základní zapojení 

2.5 Pravidla pro úpravu blokového schématu

2.6 Příklad úpravy blokového schématu

3. LKCH

3.1 Kmitočtový přenos

3.2 LKCH základních zapojení

3.3 LKCH základních dynamických členů

3.4 Příklad sestavení LKCH

4. Regulační obvody

4.1 Základní pojmy

4.2 Základní přenosy RO

5. Analýza regulačních obvodů

6. Analýza v časové oblasti

6.1 Spojité systémy

6.1.1 Přechodová charakeristika (funkce)

Příklad sestrojení přechodové ch.

Měření přechodové ch.

6.1.2 Impulsní charakteristika (funkce)

Příklad sestrojení impulsní ch.

Měření impulsní ch. 

6.1.3 Statická charakteristika (funkce)

6.2 Diskrétní systémy

6.2.1 Přechodová charakteristika (funkce)

Příklad sestrojení přechodové ch.

6.2.2 Impulsní charakteristika (funkce)

Příklad sestrojení impulsní ch.

6.2.3 Statická charakteristika (funkce)

6.3 Převod vnějšího popisu na vnitřní

6.3.1 Metoda postupné integrace

6.3.2 Metoda snižování řádu derivace

6.4 Převod vnitřního popisu na vnější

7. Analýza v kmitočtové oblasti

7.1 Spojité systémy

7.1.1 Kmitočtová charakteristika

Měření kmitočtové char.

7.2 Diskrétní systémy

7.2.1 Kmitočtový přenos

8. Stabilita

8.1 Spojité systémy

8.1.1 Definice a obecné podmínky stability  

8.1.2 Hurwitzovo kritérium stability

Příklad použití H. kritéria

8.1.3 Routhovo-Schurovo kritérium stability

Příklad R.-S. kritéria

8.1.4 Michajlovovo kritérium stability

Příklad použití M. kritéria

8.1.5 Nyquistovo kritérium stability

Příklad použití N. kritéria

8.2 Diskrétní systémy

8.2.1 Bilineární transformace

9. Oblast komplexní proměnné

9.1 Spojité systémy

9.2 Diskrétní systémy

10. Literatura