1. Úvod

Vítám Vás na stránkách výukového modulu věnovaného analýze regulačních obvodů. Tento modul byl vytvořen převážně pro studenty distančního studia Katedry automatizační techniky a řízení, poslouží však také dobře i ke studiu ostatním studentům a zájemcům.

Tyto stránky popisují:

V kapitole "Algebra blokových schémat" jsou vysvětleny pojmy řízení, kauzalita, systém, struktura a blokové schéma. K problematice blokového schématu byl vytvořen příklad jeho tvorby a dále pak byly popsány jeho základní druhy zapojení. Ukázce úprav blokových schémat do jednodušších schémat je věnován příklad v závěru kapitoly.

V kapitole "Kmitočtové charakteristiky v logaritmických souřadnicích" je popsán kmitočtový přenos se základními tvary jeho zápisu, vykreslování  LKCH základních členů přenosu. Příklad na konci kapitoly je právě věnován základním členům přenosu a vykreslování LKCH těchto členů různě zapojených.

Kapitola "Regulační obvody" se stala úvodem pro následnou kapitolu zabývající se analýzou regulačních obvodů. Jsou v ní objasněny pojmy ovládání a regulace a popsány základní druhy přenosů.

Měřením a výpočtu přechodových, impulsních a statických charakteristik (funkcí) se věnuje kapitola "Analýza v časové oblasti spojitých systémů", přičemž tyto charakteristiky (funkce) jsou zpracovány i pro diskrétní oblast. V této kapitole je také uveden převod vnějšího popisu na vnitřní popis a vnitřního popisu na vnější popis.

Kmitočtové charakteristice (funkci) ve spojité a diskrétní oblasti je věnována kapitola "Analýzy v kmitočtové oblasti".

Osmá kapitola se týká stability. Definuje pojem stabilita a obecné podmínky stability společné pro dále popisovaná algebraická a frekvenční kritéria stability spojitých systémů řízení. V závěru u jednotlivých podkapitol věnovaných kritériím stability jsou uvedeny a vypočteny vzorové příklady. Pro diskrétní systém je zde popsaná definice stability a bilineární transformace pro převod oblasti stability diskrétních regulačních obvodů.

Oblast komplexní proměnné spojitých a diskrétních systémů je popsána v 9.kapitole, kde je vysvětlen vliv pohybu pólů a nul na vnější chování systému.


Většina v modulu uvedených příkladů je také zpracována v prostředí programu Microsoft Excel 2000. Stačí na stránkách těchto příkladů kliknout na tuto ikonu grafu a pokud je tento program nainstalován, otevře se sešit programu Microsoft Excel 97,2000.Uživateli se tak nabízí možnost prostřednictvím stránek pracovat  s tímto sešitem. Volbami parametrů v sešitě je prováděna analýza daného  příkladu.


WWW stránky byly vytvořeny pomocí programů FrontPage 2000 a Word 2000. 

Doufám, že stránky věnující se analýze regulačních obvodů Vám objasní a poskytnou poznatky z této oblasti a že si získají vaší oblibu.

Kamil Minár

Zpět na začátek