Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Katedra automatizační techniky a řízení


Integrované softwarové prostředky pro průmyslovou automatizaci

Prezentace výsledků dosažených při řešení grantu FR MŠMT ČR F1/0588/99

 

Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Landryová, CSc.

Obsah

Úvod