5. Proces hromadění materiálu na skládce

Je třeba analyticky popsat a simulačně ověřit proces hromadění (akumulaci, skladování) materiálu na skládce dle obrázku 5-1, kde m(t) je celkové množství materiálu na skládce [kg], q1(t), resp. q2(t) je hmotnostní množství dovážené, resp. odvážené [kg s-1] (hmotnostní toky).

Obrázek 5-1 Hromadění materiálu na skládce

Matematický model

Pro elementární přírůstek množství materiálu na skládce dm(t) za elementární časový přírůstek dt platí bilanční rovnice

(5.1)

ze které po úpravě dostaneme lineární diferenciální rovnici 1. řádu

(5.2)

Je zřejmé, že množství materiálu na skládce nemůže být záporné, tj.

(5.3)

a že na skládce v čase t = 0 bylo určité počáteční množství

(5.4)

Integrací vztahu (5.2) při uvažování počáteční podmínky (5.4) dostaneme ekvivalentní vyjádření procesu hromadění materiálu na skládce

(5.5)

ze kterého vyplývá integrační (akumulační) charakter procesu hromadění materiálu viz obrázek 5-2

Obrázek 5-2 Blokové schéma hromadění materiálu na skládce v časové oblasti

Na základě vztahu (5.5) lze snadno analyzovat vlastnosti procesu hromadění materiálu, jak je ukázáno na obrázku 5-2.

Ze vztahů (5.2) a (5.5) i z obrázku 5-2 plyne, že ustálený výstup může vystoupit při libovolném množství materiálu na skládce mu -> 0 v tom případě, když

(5.6)

Platí-li vztah (5.6) pak vzniká ustálený stav celého procesu hromadění materiálu.
Je tedy zřejmé, že závislost mezi množstvím materiálu na skládce mu - výstupem a dováženým qu1a odváženým qu2 množstvím - vstupy v ustáleném stavu neexistuje.

Použijeme-li Laplaceovu transformaci na vztah (5.2) při počáteční podmínce (5.4) nebo na vztah (5.5), dostaneme

(5.7)

kde jsou M(s), Q1(s) a Q2(s) obrazy příslušných veličin m(t), q1(t) a q2(t),
s - komplexní proměnná v Laplaceově transformaci. Vztahu (5.7) odpovídá blokové schéma na obrázku 5-3.

Obrázek 5-3 Blokové schéma hromadění materiálu na skládce v oblasti komplexní proměnné

Vizualizace

Vizualizace tohoto modelu je provedena v aplikaci s názvem “Materiál” tak, aby ji bylo možné spustit i demoverzi modulu InTouch 7.0 bez hardwarového klíče.

Okna v aplikaci:

Hlavní

V tomto okně je provedeno celé grafické zpracování projektu.

Úvod

Toto okno je pouze informační, spouští se jako první.

Dovoz, Odvoz, Málo, Moc

Informační okna, která se objeví při překročení povolených hodnot.

Ovládání aplikace “Materiál”

Aplikace je vytvořena tak, že celý řešený problém je zobrazen pouze v jediném okně. Nejdříve se spustí informační okno úvod. Po potvrzení se zobrazí hlavní okno, kde je celé ovládání aplikace (obrázek 5-4). Skládka je zde řešena jako sýpka a máme možnost volby stavu náplně sýpky a také velikosti množství na odvozu a dovozu. Stav obsahu sýpky je zobrazován real-time. Při překročení max. množství obsahu sýpky se objeví informační okno (to samé při nulovém stavu). Dovoz a odvoz materiálu sami ovládáme. Je zde také ochrana před příliš velkým obsahem materiálu dovozu, který by do sýpky již nevešel. Takto je vyřešen i odvoz materiálu.

Proměnné a jejich funkce

DOVOZ (Memory Integer) – nabývá hodnot 0 a 1 a řídí dovoz materiálu

ODVOZ (Memory Integer) – nabývá hodnot 0 a 1 a řídí dovoz materiálu

HMOTDOV (Memory Real) – nabývá hodnot 0 – 50, množství materiálu dovozu

HMOTODV (Memory Real) – nabývá hodnot 0 – 50, množství materiálu odvozu

PLNENI (Memory Integer) – nabývá hodnot 0 – 100, množství materiálu v sýpce

POSUND (Memory Real) – nabývá hodnot 0 – 100, řídí posun bitmapy auta dovozu

POSUNO (Memory Integer) – nabývá hodnot 0 – 100, řídí posun bitmapy auta odvozu

PRAZDNE (Memory Integer) – nabývá hodnot 0 a 1, řídí viditelnost prázdného auta na odvozu

VYSYP (Memory Discrete) – nabývá hodnot 0 a 1, řídí viditelnost auta na dovozu

Obrázek 5-4 Hlavní okno aplikace “Materiál”


Zdrojové soubory pro InTouch (ZIP 81 kB)