4.7. Tvorba formuláře

Formulář je nejsilnějším nástrojem pro zadávání a editaci údajů v databázi a řízení veškeré činnosti v databázi. Současně je profilujícím prvkem komunikace s uživatelem

Pro tvorbu formulářů (stejně jako objektů všech ostatních tříd) nabízí Access program Wizard - průvodce, který provede řadu, především grafických operací, za uživatele. Při tvorbě nového formuláře (New) nabízí Access použití Wizard nebo samostatnou tvorbu celého formuláře (Blank Form), viz obr. 36. Současně se v tomto okně volí název zdrojové tabulky (nebo dotazu typu Select.), se kterou bude formulář pracovat.

Obr. 36.Tvorba formuláře

Pokud zvolíme nabídku FormWizards, otevře se následně okno, ve kterém zvolíme požadovaný typ formuláře, v našem případě to bude typ Main/Subform.

Single-Column-na obrazovce jsou rozprostřeny údaje o jednom záznamu.
Tabular-na obrazovce je zobrazeno více záznamů, informace o jednom záznamu jsou seřazeny do jednoho řádku.
Graph-informace jsou interpretovány graficky.
Main/Subform - formulář pracuje s údaji, na něž jsou vázány údaje v podformuláři
AutoForm - Wizard provede vytvoření formuláře podle svých zvyklostí

Následuje zadání zdrojové tabulky nebo dotazu typu Select pro podřízený formulář (SubForm), v našem případě to bude tabulka TMísta.

Dalším krokem je určení, které položky mají být do hlavního formuláře zařazeny. Jejich výběr se provádí postupným přidáváním (tlačítko >) do seznamu na pravé straně. Údaje do položek se budou zadávat v pořadí, jak jsou zařazeny v tomto seznamu. Můžeme také zadat všechny položky (tlačítko >> ) a pak vrátit zpět nepotřebné položky (tlačítko <). Stejným postupem určíme, které položky mají být zařazeny do podřízeného formuláře.

Po volbě zobrazovaných položek zvolíme způsob grafické prezentace položek. Máme k dispozici několik možností, jejich ukázka je prezentována na levé straně okna pod lupou

Standard-položka je psána černě na bílém podkladu, komentář na šedém podkladu.
Chiseled-položka i komentář jsou na šedém podkladu, položka je podtržena.
Shadowed-položka je zobrazena v boxu podloženém stínem.
Boxed-položka a komentář k ní jsou ve společném boxu.
Embossed -položka i komentář jsou psány na tmavém podkladu, položka je podtržena

Poslední volbou je určení nápisu pro záhlaví formuláře, viz obr. 37. Současně zde volíme, zda spolu s formulářem bude zobrazeno okno s rychlou obsluhou všech možných činností (Cue Cards), viz obr. 39. Jeho popis je však v jazyce programu, u anglické verze tedy anglicky.

Obr. 37.Určení nápisu pro záhlaví formuláře

Nyní je nejprve uložen podformulář, k čemuž si Access vyžádá zadání jména podformuláře, na které se bude hlavní formulář odvolávat, viz obr. 38.

Obr. 38.Určení názvu podformuláře

Obr. 39. Cue Cards-podpora obsluhy systému

Následuje přechod do okna tvorby formuláře, ve kterém může uživatel provést jakékoliv změny. Sem se přechází přímo také při úpravě vzhledu formuláře (Design), viz obr. 40. Na obrázku je formulář již po provedených úpravách, všimněte si hlavně vlastností rámečku pro podformulář, zejména :
Link Chield Fields Osoba - jedná se o jméno položky z podformuláře,
Link Master Fields ID - jedná se o jméno položky z hlavního formuláře.
Mezi těmito položkami bude Access zajišovat vazbu. To znamená, že u záznamu hlavního formuláře se budou zobrazovat záznamy podformuláře u nichž existuje rovnost mezi hodnotami uvedených položek. Zde je častý zdroj chybné funkce formuláře s podformulářem, když se opomene toto nastavení provést. Pokud byla dříve nastavena vazba mezi zdrojovými tabulkami pro oba formuláře (Relationships), bude tato vazba nastavena automaticky.

4.8. Úprava formuláře

Úprava formuláře (Design) probíhá v okně viz obr. 40. Formulář se přitom skládá ze samostatných oblastí (Section), jako je záhlaví, úpatí a vlastní plocha formuláře. Do formuláře umisujeme různé objekty, které se svými vlastnostmi (Properties) značně liší.

Obr. 40.Tvorba nrbo úprava formuláře

Nyní popíšeme stručně menu při úpravě (nebo tvorbě) formuláře. Vynecháme přitom nabídky Window a Help, které nepřinášejí nic nového.

4.8.1. Menu File

New - vytvoření nového objektu, následně je nabídnut seznam tříd objektů.
Close - uzavření aktuálního objektu.
Save Ctrl+S - uložení aktuálního objektu.
Save As... - uložení aktuálního objektu pod zvoleným jménem.
Save As Report... - formulář je uložen jako objekt třídy výstupní sestava (Report).
Output To...- export dat do souboru ve formátu *.XLS, *.RTF, *.TXT.
Print Setup... - nastavení parametrů pro tisk (samostatně pro každý objekt).
Print Preview - ukázka, jak bude vypadat tisk zvoleného objektu na tiskárně. Zobrazí stránku papíru s výstupem. Pomocí lupy je možno se podívat na detail.
Print... Ctrl+P- tisk objektu. Nejprve se nastaví parametry pro tiskárnu.
Print Definition... - tisk popisu aktuálního objektu. Je možno nastavit rozsah údajů, zda chceme také vlastnosti položek, vazby, přístupová práva apod.
Send - vyslání objektu elektronickou poštou ve standardu MAPI.
Run Macro... - spuštění některého z hotových maker (objekt třídy makro).
Add-ins - připojení doplňkových programových možností. Jsou definovány v inicializačním souboru .INI.
Exit - opuštění programu Microsoft Access.

Při prvním uložení objektu příkazem Save je uživatel dotázán na jméno objektu, není tedy nutno používat příkaz Save As.

4.8.2. Menu Edit

Undo Ctrl+Z - zrušení poslední operace.
Cut Ctrl+X - přesun označené oblasti do pomocné paměti (Clipboard).
Copy Ctrl+C - kopie označené oblasti do pomocné paměti.
Paste Ctrl+V - kopie obsahu pomocné paměti ke kurzoru.
Paste Special... - zvláštní způsoby kopírování dat (změna typu apod.).
Delete Del - zrušení označené oblasti.
Duplicate - označený (aktuální) objekt formuláře je zkopírován (odpovídá postupnému použití činností Copy a Paste).
Select All - označí všechny objekty formuláře.
Select Form - zruší označení objektů formuláře. Pokud je otevřeno okno Properties (viz dále činnost View-Properties), zobrazí se v něm vlastnosti celého formuláře.
Insert Object... - vložení nového OLE objektu.
Links - vložení hodnoty, která bude přebírána z jiného programu, např. z tabulky Microsoft Excell. Pokud je zdrojový program v paměti, pak se změna hodnoty ihned přenese na místo v databázi (pokud je také v paměti).
Object - operace s OLE objektem, jeho editace apod. Činnost je přístupná pouze, pokud je kurzor na objektu typu OLE.
Tab Order... - Určení pořadí, v jakém se budou vyplňovat položky formuláře. V okně, viz obr. 44, se položky seřadí v požadovaném pořadí.

4.8.3. Menu View

Form Design- zobrazí okno pro definici obsahu formuláře.
Form- zobrazí okno s formulářem pro jeho použití.
Datasheet- zobrazí okno s formulářem v podobě tabulky. Používá se především u podformulářů.
Field List...- otevře okno se seznamem položek připojené tabulky (nebo dotazu typu Select). Na obr. 40 se nachází v horní části uprostřed.
Properties... - otevře okno obsahující vlastnosti aktuálního objektu formuláře nebo celého formuláře. Na obr. 40 se nachází v dolní části vpravo.
Code...- Zobrazení programu (Module) s procedurami pro obsluhu událostí (Event Procedures).
Ruler- vypíná/zapíná zobrazení pravítka s rozměry formuláře.
Grid- vypíná/zapíná pomocný rastr pro jednoduché umisování objektů. Rozměry rastru se zadávají ve vlastnostech formuláře.
Toolbox- vypíná/zapíná zobrazení lišty pro volbu třídy objektů, viz obr. 41.
Palette- otevře okno s paletou barev pro určení barev jednotlivých objektů formuláře. Na obr. 40 se nachází v horní části vpravo.
Control Wizards- vypíná/zapíná použití průvodců (Wizards) při tvorbě objektů formuláře.
Toolbars...- určení, které lišty nástrojů (Toolbars) mají být zobrazeny.
Options...- zobrazí nastavení parametrů programu Access.

4.8.4. Menu Layout

Apply Default - vlastnostem aktuálního objektu (nebo skupiny objektů) formuláře budou přiřazeny hodnoty standardních vlastností.
Change Default - vlastnosti aktuálního objektu formuláře budou uloženy jako standardní a použity pro každý nový objekt stejné třídy.
Brig to Front - změna viditelnosti. Pokud se několik objektů překrývá, pak aktuální objekt bude zobrazen na popředí.
Send to Back - změna viditelnosti. Pokud se několik objektů překrývá, pak aktuální objekt bude zobrazen na pozadí.
Snap to Grid - zapíná/vypíná zarovnávání objektů podle rastru (Grid). Jeho rozměry se nastavují ve vlastnostech formuláře.
Align - zarovnání dvou a více aktuálních (vybraných) objektů formuláře na společnou linii (Left - vlevo, Right - vpravo, Top - nahoru, Bottom - dolů, To Grid - podle pomocného rastru).
Size - změna velikosti dvou a více vybraných objektů formuláře (to Fit - - na standardní rozměry, to Grid - podle nejbližších rozměrů pomocného rastru, to Tallest - šířka podle nejširšího, to Shortest - - podle nejužšího, to Widest - výška podle nejvyššího, to Narrowest - - podle nejnižšího.
HorizontalSpacing - vodorovná vzdálenost mezi vybranými objekty (Make Equal - - stejnoměrná, Increase - zvětšit, Decrease - zmenšit).
Vertical Spacing - svislá vzdálenost mezi vybranými objekty (Make Equal - - stejnoměrná, Increase - zvětšit, Decrease - zmenšit).
Page Hdr/Ftr - zapíná/vypíná použití záhlaví a úpatí stránky.
Form Hdr/Ftr - zapíná/vypíná použití záhlaví a úpatí celého formuláře.
Výběr objektů formuláře, se kterými budeme pracovat, je možný několika způsoby. Zmáčknutím myši na objektu označíme jeden objekt jako aktuální. Pokud chceme označit více objektů, pak je buď orámujeme rámečkem, který se objevuje při pohybu držené myši nebo při stálém držení tlačítka Shift mačkáme myš na jednotlivých objektech formuláře.

4.8.5. Objekty formuláře

Ve formuláři může být použito několik tříd objektů. Všechny jsou zobrazeny v liště Toolbox, viz obr. 41. Uchopením za titulek můžeme lištu přesunout na libovolné místo. Přiblížením k okraji okna se lišta změní do podoby klasické lišty tlačítek. Nejprve si krátce vysvětlíme jejich použití a pak rozebereme jejich vlastnosti.

Obr. 41.Lišta s objekty pro formuláře

Na liště Toolbox můžeme využít následující činnosti :
Object Selector- výběr objektů formuláře, jejich přesouvání apod.
Label - komentář, konstantní, neměnný text.
Text Box - textové okno pro zobrazení, zadávání a opravu obsahu položky.
Option Group - skupina kontrolních boxů, tlačítek apod. se společnými vlastnostmi (barvou podkladu apod.), slouží pro výběr jedné z několika možných hodnot.
Toggle Button - přepínač. Tlačítko je v poloze stisknuto nebo nestisknuto.
OptionButton - tlačítko výběru. Indikuje dva stavy (Yes/No) podle přítomnosti nebo nepřítomnosti černé tečky.
Check Box - roletový seznam. Hodnota položky se zadává s možností výběru ze seznamu hodnot. Seznam hodnot je tvořen tabulkou nebo výsledkem dotazu. Obsah položky může mít hodnotu, která se v seznamu nevyskytuje.
List Box - výběr z nabízených variant. Hodnota položky se zadává výběrem ze seznamu hodnot. Seznam hodnot je tvořen tabulkou nebo výsledkem dotazu. Obsah položky musí mít hodnotu ze seznamu.
Graph - tvorba grafu pomocí programu Microsoft Graph, jehož podklady pocházejí z databáze.
Subform/Subreport - vložení jiného formuláře do formuláře (u tvorby sestavy vložení podsestavy).
Object Frame - obrázek, graf nebo jiný OLE objekt, který je pevnou součástí formuláře.
Bound Object Frame - obrázek, graf nebo jiný OLE objekt, který je položkou v tabulce.
Line - čára pro grafické úpravy formuláře.
Page Break - nastavení hranice nové stránky.
Command Button - tlačítko pro spuštění makra nebo funkce vytvořené v programu.
Control Wizards - indikuje, zda budou používáni průvodci (Wizards) při tvorbě nových objektů.
Tool Lock - trvalý výběr objektů formuláře jedné třídy. Pro rychlé přidání několika objektů stejné třídy. Platí dokud nevybereme objekt jiné třídy.

Obvykle přidáváme nové objekty obsahující výsledek nějaké operace s položkami formuláře, ale můžeme také chtít přidat objekt obsahující pouze odkaz na položku zdrojové tabulky nebo dotazu. Například, pokud se má obsah položky volit ze seznamu možných hodnot (objekt třídy Combo Box). FormWizard vloží samozřejmě objekt třídy Text Box, což se nám nehodí. Jak to nejrychleji opravit, si ukážeme na objektu Titul, kde chceme volit tituly osoby z nabídky titulů v tabulce STituly, viz obr. 40. Nejprve zrušíme nepotřebný objekt, pak na liště Toolbox zapneme požadovanou třídu objektů roletový seznam (Combo Box), v seznamu položek zdrojové tabulky (Field List) vybereme položku Titul, uchopíme ji stisknutím levého tlačítka myši a přesuneme na požadované místo, kde myš uvolníme. Do formuláře bude umístěn požadovaný objekt odkazující se na požadovanou položku. Pokud máme zapnuto použití Control Wizards, pak s pomocí průvodce snadno naplníme požadované vlastnosti objektu, především zdroj pro Combo Box. Každý objekt formuláře má řadu různých vlastností (Properties). Nyní si rozebereme vlastnosti objektu třídy roletový seznam (Combo Box). Vlastnosti ostatních tříd objektů jsou obvykle podmnožinou těchto vlastností, chybějící významné vlastnosti uvedeme rovněž, pro odlišení jsou psány ležatým písmem. Opět využijeme řešeného příkladu, na obr. 40 vpravo dole vidíme okno s vlastnostmi objektu Titul formuláře FOsoby. Vlastností objektů je velké množství, proto jsou rozděleny do několika skupin. :

Skupina vlastností Data Properties:

Control Source - jméno položky ze zdrojové tabulky, se kterou se pracuje. Může zde být také výsledek operace s položkami. V tom případě je uvozen rovnítkem, např. :=Format(Date()-[Datum];"yy"), =IIf([Adresář].[Pohlaví];"Muž";"Žena"). Použití výpočtu je typické pro objekt formuláře třídy Text box, u nich se objevuje navíc vlastnost Format, Decimal places a Input Mask pro určení formátu zobrazení obsahu objektu. Jejich význam byl vysvětlen u tabulek. U komentářů (Label) se text pro zobrazení zadává do vlastnosti Caption. Obrázek do tlačítka (Command Button) umístíme zadáním názvu souboru s obrázkem do vlastnostiPicture.
Row Source Type - třída objektu, ze kterého pochází nabídka hodnot položky, implicitně Table/Query. Nastavení Value List umožňuje zadat seznam hodnot ručně. Poslední je Field List, tedy seznam položek.
Row Source - název objektu, ze kterého pochází nabídka hodnot položky. Pro jednodušší manipulaci s tímto objektem je vhodné si vytvořit dotaz obsahující jen požadované položky. Pořadí položek v dotazu bude shodné s pořadím, v jakém budou zobrazeny v roletovém seznamu. (Případně přímo seznam nabízených hodnot.)
Bound Column - číslo sloupce, ze kterého se bude brát hodnota položky. Vyhledává se přitom vždy podle prvního sloupce, uložit je možno informaci z jiného.
Limit to List - určuje, zda je možno zadávat obsahy položky, které nejsou v nabídkovém seznamu (No) nebo musí být v seznamu (Yes).
Default Value - implicitní hodnota dosazovaná do objektu v novém záznamu.
Validation Rule - předpis pro kontrolu korektnosti zadání. Např. v adresáři osob musí mít každá osoba naplněnu položku Jméno, zadáme : Is Not Null (není prázdná hodnota), měsíc narození musí být v rozsahu 1 * 12, zadáme : >0 And <13, pro datum před rokem 1993 zadáme : <#1.1.1993#.
Validation Text - text, kterým se hlásí, že došlo k zadání nesprávné hodnoty. Měl by obsahovat rozumné vysvětlení, jaká hodnota je správná a proč.
Enabled - zadává se přístupnost do objektu (Yes - lze měnit obsah, No - nelze měnit obsah, na položku se nepřesouvá kurzor, položka je psána šedě).
Locked - uzamčení položky (Yes - kurzor se přesouvá na položku, ale nelze měnit její obsah, No - obsah lze měnit).

Skupina vlastností Layout Properties:

Column Count - počet sloupců (položek) ze zdrojového objektu, které budou zobrazeny. Zobrazují se sloupce počínaje prvním, v pořadí v jakém jsou uvedeny ve zdrojovém dotaze nebo tabulce.
Column Heads -zobrazení záhlaví sloupců, tedy názvů položek (Yes) nebo bez něj (No).
Column Widths - šířky jednotlivých zobrazených sloupců.
List Rows - počet řádků nabídky, které mají být současně zobrazeny.
List Width - šířka nabídky včetně bočního pravítka pro listování v seznamu.
Visible - viditelnost objektu (Yes - viditelný, No - neviditelný).
Display When - kdy má být objekt zobrazován (Always - vždy, Print Only - jen při tisku, Screen Only - jen na obrazovce).
Scroll Bars - zobrazení rolovacích pravítek pro listování, pokud není zobrazen celý obsah objektu (None - nejsou, Vertical - svislé).
Can Grow - určení, zda při delším obsahu položky smí objekt zvětšit svoji výšku (Yes) nebo ne (No), aby byl celý obsah objektu viditelný.
Can Shirnk - určení, zda při kratším obsahu položky smí objekt zmenšit svoji výšku (Yes) nebo ne (No), aby byl viditelný právě jen obsah objektu.
Left - poloha levého okraje objektu ve formuláři.
Top - poloha horního okraje objektu ve formuláři.
Width - šířka objektu ve formuláři.
Height - výška objektu ve formuláři.
Back Style - barva podkladu (Clear - tlumená, Normal - výrazná).
Back Color - číslo barvy podkladu rámečku. Jednodušší nastavení je pomocí palety barev přímo ve formuláři.
Special Effect - prostorové efekty pro zvýraznění objektu ve formuláři (Color - jen zvýraznění barvou, Raised - vystouplý, Sunken - zasunutý). Spolu s ostatními vlastnostmi je nejvýhodnější nastavit je pomocí palety barev, viz obr. 42.
Border Style - barva rámečku (Clear - tlumená, Normal - výrazná).
Border Color - číslo barvy rámečku.
Border Width - šířka čáry rámečku v počtu bodů (Hairline - vlasová čára).
Border Line Style - druh čáry rámečku.
Fore Color - číslo barvy písma.
Font Name - jméno fontu písma.
Font Size - výška písma v počtu bodů.
Font Weight - způsob zobrazení písma (např. Bold - tučný).
Font Italic - skloněné písmo (Yes) nebo kolmé písmo (No).
Font Underline - podtržené písmo (Yes) nebo nepodtržené (No).
Text Align - zarovnání textu v objektu (General, Left, Center, Right).

Obr. 42. Práce s paletou barev a její návaznost na vlastnosti objektů

Skupina vlastností Event Properties: Skupina vlastností Event Properties: Obsahují definici činnosti, která se provede, pokud daná událost nastane. Nejčastěji je to jméno makra (Macro), ale může to být také speciální procedura (Event Procedure), která je uložena spolu s formulářem. Nejlepší způsob vyvolání práce s obsluhou události je pomocí průvodce (Builder) stiskem tlačítka se třemi tečkami na pravém okraji položky.
Before Update - nastává před změnou hodnoty položky ve formuláři, např. kontrola korektnosti vložené hodnoty apod.
After Update - nastává po změně hodnoty položky v tabulce.
On Change - nastavá při změně hodnoty na jinou.
On Not in List - nastává, pokud je zadána hodnota, která není v nabídkovém seznamu, pokud je nastaveno Limit To List v Data Propurties na Yes.
On Enter - nastává při vstupu do objektu (první přesunutí zaostření - Focus na objekt).
On Exit - nastává při odchodu z objektu (po stisku klávesy Esc apod.).
On Got Focus - nastává při zaostření na objekt.
On Lost Focus - nastává při ztrátě zaostření (zaostření na jiný objekt).
On Click - nastává při stisku Enter na objektu apod.
On Dbl Click - nastává po dvojím stisku myši (Double Click) při práci s obsahem položky.
On Mouse Down - nastává při přechodu na další objekt myší.
On Mouse Move - nastává při uchopení objektu myší.
On Mouse Up - nastává při přechodu na předchozí objekt myší.
On Key Down - nastává při přechodu na následující objekt tlačítky.
On Key Press - nastává při stisku každého tlačítka při práci s objektem.
On Key Up - nastává při přechodu na předchozí objekt tlačítky. Obsahují definici činnosti, která se provede, pokud daná událost nastane. Nejčastěji je to jméno makra (Macro), ale může to být také speciální procedura (Event Procedure), která je uložena spolu s formulářem. Nejlepší způsob vyvolání práce s obsluhou události je pomocí průvodce (Builder) stiskem tlačítka se třemi tečkami na pravém okraji položky.
Before Update - nastává před změnou hodnoty položky ve formuláři, např. kontrola korektnosti vložené hodnoty apod.
After Update - nastává po změně hodnoty položky v tabulce.
On Change - nastavá při změně hodnoty na jinou.
On Not in List - nastává, pokud je zadána hodnota, která není v nabídkovém seznamu, pokud je nastaveno Limit To List v Data Propurties na Yes.
On Enter - nastává při vstupu do objektu (první přesunutí zaostření - Focus na objekt).
On Exit - nastává při odchodu z objektu (po stisku klávesy Esc apod.).
On Got Focus - nastává při zaostření na objekt.
On Lost Focus - nastává při ztrátě zaostření (zaostření na jiný objekt).
On Click - nastává při stisku Enter na objektu apod.
On Dbl Click - nastává po dvojím stisku myši (Double Click) při práci s obsahem položky.
On Mouse Down - nastává při přechodu na další objekt myší.
On Mouse Move - nastává při uchopení objektu myší.
On Mouse Up - nastává při přechodu na předchozí objekt myší.
On Key Down - nastává při přechodu na následující objekt tlačítky.
On Key Press - nastává při stisku každého tlačítka při práci s objektem.
On Key Up - nastává při přechodu na předchozí objekt tlačítky.

Skupina vlastností Other Properties:
Name - jméno objektu. Podle tohoto jména se s objektem pracuje v programu apod.
Status Bar Text - informační text vypsaný v dolním řádku okna při zadávání obsahu objektu.
Auto Expand - povolení automatického rozšíření objektu (Yes) nebo ne (No).
Auto Tab - zapnutí automatických tabelátorů (Yes) nebo vypnutí (No).
Enter Key Behavior - činnost po stisku klávesy Enter (Default - nastavená globálně, New Line in Field - nový řádek v objektu, má smysl především pro položky typu Memo).
Tab Stop - zastavování tabelátoru povoleno (Yes) nebo zakázáno (No).
Tab Index - velikost tabelačních odskoků v počtu znaků.
Help Context Id - číslo nápovědy pro kontextový help vyvolaný stiskem klávesy F1 při práci s obsahem objektu. Pro formulář může být připojena uživatelská nápověda, její název se zadává ve vlastnostech formuláře.
Tag - uživatelské vlastnosti.

Některé vlastnosti jsou společné pro celý formulář. Chceme-li s nimi pracovat, je třeba zapnout zobrazení vlastností (činnost menu View-Properties) a následně aktivovat celý formulář (činnost menu Edit-Select Form).

Skupina vlastností Data Properties:
Record Source - jméno objektu (tabulky nebo dotazu), se kterým formulář pracuje.
Allow Editing - určení, zda při práci s formulářem bude přístupná činnost menu Alow Editing. (Available - přístupná, Unavailable - nepřístupná).
Allow Updating - rozsah tabulek, které lze editovat v režimu Form View nebo Datasheet View (Default Tables, Any Tables, No Tables).
Record Locks - uzamykání záznamů ve víceuživatelském systému (No Locks - - bez uzamykání, All Records - všechny záznamy, Edited Record - - zpracovávaný záznam).

Globální vlastnosti formuláře :

Skupina vlastností Layout Properties:
Caption - název formuláře.
Default View - standardní způsob zobrazení formuláře (Single Form - ve formuláři je zobrazen jen jeden záznam, Continuous Forms - ve formuláři jsou zobrazeny jednotlivé záznamy za sebou (pokud jich vejde současně několik na obrazovku), Datasheet - formulář bude zobrazen jako tabulka).
Scroll Bars - zobrazení lišt pro posun obsahu okna s formulářem (Neither - nejsou, Horizontal Only - jen vodorovná, Vertical Only - jen svislá, Both - obě).
Record Selectors - zobrazení tlačítka pro označování záznamů - na pravé straně formuláře (Yes, No). Bez tohoto tlačítka nelze záznam označit a tedy ani zrušit.
Navigation Buttons - zobrazení navigačních tlačítek pro pohyb po záznamech (v okně formuláře jsou na levém dolním okraji).
Auto Resize - automatická úprava velikosti okna s formulářem při jeho otevření (Open), aby byl zobrazen celý záznam (Yes - provádí se, No - okno zůstává v ručně nastavených rozměrech, pokud s nimi bylo uloženo (Save Form)).
Auto Center - automatické umístění okna do středu obrazovky.
Border Style - způsob nastavení podkladu okna formuláře (None, Thin, Dialog, Sizable - dle nastavení).
Control Box - zobrazení systémového menu.
Min Button - zobrazení tlačítka pro minimalizaci okna formuláře.
Max Button - zobrazení tlačítka pro maximalizaci okna formuláře.
Width - šířka formuláře v cm.
Grid X - rozteč vodorovných pomocných rastrů, zadává se počet dílů z 1 cm (1 * 64).
Grid Y - rozteč svislých pomocných rastrů, zadává se počet dílů z 1 cm (1 * 64).
Layout for Print - použití fontů pro tiskárnu (No - není, Yes - je), u TrueType fontů zbytečné.
Palette Source - zdrojová paleta barev, implicitně "(Default)".
Skupina vlastností Event Properties:
On Current - nastává při přechodu kurzoru na jinou položku.
Before Insert - nastává při zahájení vkládání nového záznamu.
After Insert - nastává po vložení nového záznamu.
Before Update - nastává před uložením změn hodnot záznamu,
After Update - nastává po uložení změn hodnot záznamu.
On Delete - nastává při požadavku na zrušení záznamu.
Before Del Confirm - nastává před vydáním hlášení o zrušení záznamu.
After Del Confirm - nastává po vydání hlášení o zrušení záznamu.
On Open - nastává při otevření formuláře.
On Load - nastává po otevření okna formuláře.
On Resize - nastává při změně polohy okna formuláře.
On Unload - nastává při uzavření okna formuláře.
On Close - nastává při zavření formuláře.
On Activate - nastává při aktivaci okna formuláře.
On Deactivate - nastává při přechodu do jiného okna.
On Got Focus - nastává při zaostření na okno formuláře.
On Lost Focus - nastává při ztrátě zaostření.
On Click - nastává při stisku Enter na objektu apod.
On Dbl Click - nastává po dvojím stisku myši (Double Click) při práci s obsahem položky.
On Mouse Down - nastává při přechodu na další oblast formuláře myší.
On Mouse Move - nastává při uchopení formuláře myší.
On Mouse Up - nastává při přechodu na předchozí oblast formuláře myší.
On Key Down - nastává při přechodu na následující oblast formuláře tlačítky.
On Key Press - nastává při stisku každého tlačítka při práci s formulářem.
On Key Up - nastává při přechodu na předchozí oblast formuláře tlačítky.
On Error - nastává při hlášení chyby při práci s formulářem.
On Timer - událost vyvolaná časovačem s udanou periodou vzorkování.
Timer Interval - interval časovače (vzorkovací perioda) v milisekundách.
Skupina vlastností Other Properties:
Views Allowed - určení, jakým způsobem se bude s formulářem pracovat (Both - obojí, Form - jako formulář, Datasheet - jako tabulka).
Default Editing - způsob editování položek (Allow Edits - záznamy lze měnit i přidávat nové, Read Only - záznamy lze pouze číst, Data Entry - lze pouze přidávat nové záznamy, Can't Add Records - nelze přidávat nové záznamy).
Allow Filters - použití filtrů záznamů (Yes - povoleno, No - zakázáno).
Shortcut Menu - připojení menu, otevíraných pravým tlačítkem myši (Yes, No).
Menu Bar - název makra obsahujícího definici uživatelského menu formuláře. Nejsnáze vytvoříme menu pomocí průvodce (Builder), viz obr. 43. Je možno převzít menu od některé třídy objektů a dotvořit ho dle vlastních potřeb (přejmenovat položky menu, doplnit apod.)
Pop Up - stálost okna (No - běžné okno, Yes - okno bude zobrazeno stále na popředí, i před aktuálním oknem, slouží pro formuláře s obsluhou úlohy, pokud k němu připojíte uživatelské menu, nebude zobrazeno).
Modal - přístupnost dřívějších oken (No - jsou přístupná všechna okna, Yes - jsou přístupná jen okna otevřená později než toto okno, toto okno nelze přepnout do podoby úpravy formuláře (Design)).
Fast Laser Printing - povolení upravit čáry a pravoúhelníky při tisku laserovou tiskárnou, tím je tisk rychlejší.
Help File - jméno souboru s kontextovou nápovědou pro formulář.
Help Context Id - číslo tématu pro kontextový help při práci s objekty formuláře, které nemají určeno vlastní číslo.
Tag - uživatelské vlastnosti.

Obr. 43. Tvorba uživatelského menu pomocí průvodce

Každá oblast formuláře (Section) má také některé společné vlastnosti. Zobrazí se, když zmáčkneme myš v prázdném prostoru oblasti :

Skupina vlastností Layout Properties:

Force New Page - nastavení nové stránky (None, Before Section, After Section, Before & After).
New Row Or Col - nastavení nového řádku (None, Before Section, After Section, Before & After).
Keep Together - (Yes - pokud by oblast při tisku nevešla celá na stránku, je tisknuta na novou stránku, No - oblast bude rozdělena koncem stránky papíru).
Visible - viditelnost oblasti (Yes - viditelná, No - neviditelná).
Display When - kdy má být oblast zobrazována (Always - vždy, Print Only - jen při tisku, Screen Only - jen na obrazovce).
Can Grow - (Yes - umožňuje automatické vertikální roztažení oblasti při tisku tak, aby se do ní vešly všechny údaje, má smysl jen pokud se v oblasti nachází alespoň jeden Text Box se stejným nastavením, No - není povoleno).
Can Shrink - (Yes - jako Can Grow, ale pro vertikální smrštění, aby v oblasti nebyly prázdné řádky, No - není povoleno).
Height - výška oblasti v cm.
Back Color - číslo barvy podkladu oblasti.
Special Effect - prostorové efekty pro zvýraznění oblasti ve formuláři (Color - jen zvýraznění barvou, Raised - vystouplý, Sunken - zasunutý).

Skupina vlastností Event Properties:

On Click - nastává při stisku Enter na oblasti apod.
On Dbl Click - nastává po dvojím stisku myši (Double Click) při práci s oblastí.
On Mouse Down - nastává při přechodu na další oblast formuláře myší.
On Mouse Move - nastává při uchopení oblasti formuláře myší.
On Mouse Up - nastává při přechodu na předchozí oblast formuláře myší.

Skupina vlastností Other Properties:

Name - jméno oblasti, pod tímto jménem je možno se na oblast odkazovat.
Tag - uživatelské vlastnosti.

4.8.6. Pořadí objektů ve formuláři

Jestliže pracujeme s objekty formuláře, přidáváme je a rušíme, pak se mění jejich pořadí při zadávání jejich hodnot ve formuláři. Pro správnou činnost s formulářem je třeba zajistit, aby toto pořadí odpovídalo zdroji informací (vstupnímu dokladu) nebo zvyklostem při zápisu údajů. Obvykle zapisujeme údaje zleva - doprava a shora - dolů.

Činnost menu Edit-Tab Order nám umožňuje seřadit objekty formuláře v námi požadovaném pořadí. K tomu slouží okno na obr. 44. V levé části je seznam oblastí formuláře. Pro každou oblast se zadává samostatné pořadí. V pravé části je seznam objektů (uvedených pod svými názvy - obsah vlastnosti Name objektu). Objekty můžeme v seznamu libovolně přemisovat.

V dolní části okna jsou příkazová tlačítka :

OK - ukončení práce a uložení provedených změn.
Cancel - ukončení práce bez uložení provedených změn.
Auto Order - nastavení implicitního pořadí objektů, tedy zleva doprava a shora dolů.

Obr.44. Určení pořadí zápisů objektů


Návrat k obsahu