Logo vydavatelství MONTANEX a.s.

Anotace Obsah knihy Stažení souborů s příklady Objednávka knihy Pošlete své ohlasy autorovi

PŘEDMLUVA

1
     
1 ÚVOD DO MODELOVÁNÍ A IDENTIFIKACE SYSTÉMŮ 3
  1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 3
  1.2 TYPY SYSTÉMŮ A FORMY JEJICH POPISU 6
  1.3 STAVOVÁ TRAJEKTORIE, ROVNOVÁŽNÝ STAV SYSTÉMU 8
  1.4 PŘÍPADOVÁ STUDIE AUTOMOBIL 10
    1.4.1 Subsystém otáčení kola 12
       
2 MATEMATICKÉ MODELY MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ 17
  2.1 SESTAVENÍ POHYBOVÉ ROVNICE APLIKACÍ DRUHÉHO NEWTONOVA ZÁKONA 18
  2.2 SESTAVENÍ POHYBOVÉ ROVNICE APLIKACÍ DRUHÉHO D´ ALEMBERTOVA PRINCIPU 18
  2.3 PRVKY MATEMATICKÉHO MODELU MECHANICKÉHO SYSTÉMU 18
    2.3.1 Hmotný bod 19
    2.3.2 Pružina (poddajnost) 19
    2.3.3 Tlumič 19
    2.3.4 Zdroj síly, zdroj rychlosti 20
    2.3.5 Základní prvky rotačních soustav 20
  2.4 MATEMATICKÉ MODELY SOUSTAV S PŘÍMOČARÝM POHYBEM 20
  2.5 MATEMATICKÉ MODELY SOUSTAV KONAJÍCÍCH ROTAČNÍ POHYBY 27
  2.6 LAGRANGEOVY ROVNICE DRUHÉHO DRUHU 29
       
3 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 39
  3.1 CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍCH PRVKŮ 40
    3.1.1 Ideální zdroj napětí 40
    3.1.2 Ideální zdroj proudu 40
    3.1.3 Ideální rezistor 40
    3.1.4 Ideální kapacitor 41
    3.1.5 Ideální induktor 41
  3.2 ZÁKLADY TOPOLOGIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 41
  3.3 SESTAVOVÁNÍ ROVNIC ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 43
    3.3.1 Přímá aplikace Kirchhoffových zákonů 44
    3.3.2 Metoda smyčkových proudů 46
    3.3.3 Metoda uzlových napětí 47
  3.4 MATEMATICKÝ MODEL STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU S CIZÍM BUZENÍM 48
  3.5 MODELOVÁNÍ OBVODŮ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI 52
    3.5.1 Operační zesilovač 52
    3.5.2 Invertor 54
    3.5.3 Sumátor 54
    3.5.4 Integrátor 55
    3.5.5 Derivační člen 55
       
4 HYDRAULICKÉ SYSTÉMY 56
  4.1 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI – ROVNICE KONTINUITY 56
  4.2 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE – BERNOULLIHO ROVNICE 57
  4.3 VÝTOK KAPALINY Z NÁDOB 59
    4.3.1 Výtok z uzavřené nádrže 59
    4.3.2 Dynamika výšky hladiny v otevřené nádrži 61
    4.3.3 Výtok z nádrže s přítokem 62
    4.3.4 Regulace výšky hladiny pomocí změny přítoku 63
    4.3.5 Systém tří nádrží 66
  4.4 MODELOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH MECHANISMŮ 70
    4.4.1 Hydraulické odpory 71
    4.4.2 Odpor proti pohybu 71
    4.4.3 Odpor proti zrychlení 73
    4.4.4 Odpor proti deformaci 74
  4.5 MATEMATICKÉ MODELY PRVKŮ HYDRAULICKÉHO OBVODU 75
    4.5.1 Hydrogenerátor 75
    4.5.2 Hydraulické vedení 78
    4.5.3 Ventil pro plynulou 81
    4.5.4 Přímočarý hydromotorregulaci průtoku 83
    4.5.5 Rotační hydromotor 86
    4.5.6 Servoventil - hydromotor 87
    4.5.7 Pojišťovací ventil, tlakový filtr 88
    4.5.8 Model hydraulického akumulátoru 88
    4.5.9 Simulace elektrohydraulického servomechanismu 89
5 PNEUMATICKÉ SYSTÉMY 93
  5.1 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁKONY POUŽÍVANÉ PŘI MODELOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ 93
  5.2 PNEUMATICKÁ TUHOST 95
  5.3 PROUDĚNÍ PLYNU PŘES TRYSKU 97
  5.4 MODEL PNEUMATICKÉHO PÉROVÁNÍ 102
       
6 TEPELNÉ PROCESY 104
  6.1 VEDENÍ TEPLA TUHÝMI TĚLESY 105
  6.2 SDÍLENÍ TEPLA PROUDĚNÍM, PŘESTUP A PROSTUP TEPLA 106
  6.3 SÁLÁNÍ 106
  6.4 TEPELNÁ ENERGIE PROUDU KAPALINY 107
  6.5 AKUMULACE TEPLA 107
  6.6 DYNAMIKA TEPELNÝCH PROCESŮ 107
    6.6.1 Ohřev látky vedením tepla 108
    6.6.2 Dynamika změny teploty při mísení tekutin 109
    6.6.3 Řízení tepelných procesů 109
  6.7 DOKONALE IZOLOVANÁ NÁDOBA 110
  6.8 NÁDOBA S TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 111
  6.9 NÁDOBA S TEPELNOU KAPACITOU A TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 113
  6.10 NEPŘÍMÝ JEDNODUCHÝ VÝMĚNÍK TEPLA 116
       
7 FYZIKÁLNÍ ANALOGIE 119
       
8 EXPERIMENTÁLNÍ IDENTIFIKACE SYSTÉMŮ 122
  8.1 ROZDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍCH METOD 124
    8.1.1 Typy matematických modelů 125
    8.1.2 Rozdělení vstupních signálů 125
    8.1.3 Vyhodnocení kvality modelu 126
    8.1.4 Měření a vyhodnocení dat 126
    8.1.5 Algoritmy zpracování dat 126
  8.2 VOLBA IDENTIFIKAČNÍ METODY 127
  8.3 VSTUPNÍ SIGNÁLY 129
    8.3.1 Deterministické vstupní signály 129
       
9 CHARAKTERISTIKY LINEÁRNÍCH DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ 131
  9.1 IMPULSNÍ CHARAKTERISTIKA 131
  9.2 PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA 131
  9.3 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA 132
    9.3.1 Vyhodnocení bodu frekvenční charakteristiky 135
    9.3.2 Zobrazení frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích 136
    9.3.3 Frekvenční analýza pomocí harmonického signálu a integrace 137
       
10 MATEMATICKÉ MODELY ZÁKLADNÍCH PŘENOSOVÝCH ČLENŮ 140
  10.1 PROPORCIONÁLNÍ ČLEN 140
  10.2 INTEGRAČNÍ ČLEN 140
  10.3 DERIVAČNÍ ČLEN 141
  10.4 PROPORCIONÁLNÍ ČLEN SE SETRVAČNOSTÍ PRVNÍHO ŘÁDU 142
  10.5 PROPORCIONÁLNÍ ČLEN SE SETRVAČNOSTÍ DRUHÉHO ŘÁDU 146
       
11 EXPERIMENTÁLNÍ IDENTIFIKACE POMOCÍ DETERMINISTICKÝCH SIGNÁLŮ 154
  11.1 SESTAVENÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY Z ODEZVY NA PRAVOÚHLÝ IMPULZ 155
  11.2 STANOVENÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY Z ODEZVY NA RAMPOVOU FUNKCI 156
  11.3 STANOVENÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY Z ODEZVY NA OBECNÝ DETERMINISTICKÝ VSTUPNÍ SIGNÁL 157
  11.4 APROXIMACE FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY 159
  11.5 VYHODNOCENÍ BODŮ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY Z PŘECHODOVÉ 161
  11.6 VYHODNOCENÍ FREKVENČNÍCH CHARAKTERISTIK 163
    11.6.1 Vyhodnocení frekvenční charakteristiky integrační soustavy 169
  11.7 APROXIMACE PŘECHODOVÝCH CHARAKTERISTIK 173
    11.7.1 Aproximace proporcionální soustavou se setrvačností 1.řádu 174
    11.7.2 Aproximace přechodové charakteristiky s kmitavým průběhem 175
    11.7.3 Aproximace přechodových charakteristik s aperiodickým průběhem 175
    11.7.4 Aproximace proporcionální soustavou 2.řádu s rozdílnými časovými konstantami 176
    11.7.5 Aproximace proporcionální soustavou n-tého řádu se stejnými časovými konstantami 177
  11.8 APROXIMACE ODEZEV INTEGRAČNÍCH ČLENŮ 178
  11.9 APROXIMACE ODEZEV DERIVAČNÍCH ČLENŮ 181
  11.10 APROXIMACE PŘECHODOVÝCH CHARAKTERISTIK S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM 182
    11.10.1 Aproximace pomocí tečny v inflexním bodě 182
    11.10.2 Aproximace pomocí sečny v inflexním bodě 182
    11.10.3 Aproximace pomocí dvou bodů odezvy 182
    11.10.4 Aproximace přenosem druhého řádu 183
       
12 PARAMETRIZACE CHARAKTERISTIK SYSTÉMU 184
  12.1 PARAMETRIZACE IMPULSNÍ CHARAKTERISTIKY 184
  12.2 PARAMETRIZACE PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY - METODA PLOCH 188
  12.3 METODA POSTUPNÉ INTEGRACE 194
       
13 STATISTICKÉ METODY IDENTIFIKACE SYSTÉMŮ 200
  13.1 DISTRIBUČNÍ FUNKCE, HUSTOTA PRAVDĚPODOBNOSTI 201
    13.1.1 Stanovení distribuční funkce a hustoty pravděpodobnosti náhodného procesu 203
  13.2 STACIONÁRNOST NÁHODNÉHO PROCESU 204
  13.3 ERGODIČNOST NÁHODNÉHO PROCESU 205
  13.4 STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY STACIONÁRNÍHO ERGODICKÉHO NÁHODNÉHO PROCESU 206
  13.5 AUTOKORELAČNÍ FUNKCE NÁHODNÉHO PROCESU 207
    13.5.1 Stanovení délky realizace a periody vzorkování při výpočtu autokorelační funkce 208
    13.5.2 Vlastnosti autokorelační funkce 208
  13.6 VZÁJEMNÁ KORELAČNÍ FUNKCE 210
  13.7 KOVARIANCE 211
  13.8 SPEKTRÁLNÍ VÝKONOVÁ HUSTOTA 212
  13.9 VZÁJEMNÁ SPEKTRÁLNÍ VÝKONOVÁ HUSTOTA 213
       
14 IDENTIFIKACE POMOCÍ KORELAČNÍCH METOD 215
  14.1 AKTIVNÍ A PASIVNÍ METODY 215
  14.2 STOCHASTICKÁ FORMULACE DYNAMICKÉHO SYSTÉMU 215
    14.2.1 Stanovení váhové funkce 216
    14.2.2 Numerický výpočet váhové funkce 217
  14.3 SPEKTRÁLNÍ TRANSFORMACE NÁHODNÉHO PROCESU PŘI PRŮCHODU LINEÁRNÍ SOUSTAVOU 221
       
15 TESTOVACÍ SIGNÁLY 224
  15.1 BÍLÝ ŠUM 224
  15.2 PSEUDONÁHODNÉ TESTOVACÍ SIGNÁLY 225
  15.3 GENERÁTORY PSEUDONÁHODNÉHO BINÁRNÍHO SIGNÁLU 227
       
16 IDENTIFIKACE SYSTÉMU ODHADEM PARAMETRŮ MODELU 230
  16.1 STRUKTURA MODELU 231
    16.1.1 Model náhodného procesu 231
    16.1.2 Model systému 232
  16.2 STANOVENÍ PARAMETRŮ MODELU 236
  16.3 REKURZIVNÍ POSTUP IDENTIFIKACE 243
    16.3.1 Rekurzivní metoda nejmenších čtverců 244
  16.4 METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ S VÁHOVÝMI KOEFICIENTY 248
    16.4.1 Exponenciální zapomínání 249
  16.5 METODA PŘÍDAVNÝCH PROMĚNNÝCH (INSTRUMENT VARIABLES) 250
    16.5.1 Rekurzivní metoda přídavných proměnných 251
  16.6 APLIKACE REKURZIVNÍCH ALGORITMŮ A EXPONENCIÁLNÍHO ZAPOMÍNÁNÍ 252
  16.7 ODHAD PARAMETRŮ INTEGRAČNÍCH PROCESŮ 254
       
17 IDENTIFIKACE V UZAVŘENÉM REGULAČNÍM OBVODU 256
  17.1 IDENTIFIKACE POMOCÍ KORELAČNÍ ANALÝZY 256
  17.2 ODHAD PARAMETRŮ MODELU V UZAVŘENÉM REGULAČNÍM OBVODU 258
    17.2.1 Nepřímá identifikace s přídavným testovacím signálem 258
    17.2.2 Nepřímá identifikace bez přídavného signálu 259
    17.2.3 Přímá identifikace bez přídavného signálu 264
    17.2.4 Přímá identifikace s použitím přídavného signálu 267
       
LITERATURA 271
       
REJSTŘÍK 273