Úvod

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
Logo katedry
Vypracoval: Bc. Petr Ščevík
Vedoucí DP: Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.