Seznam použitých zkratek a značení

... Konstanty
... Koeficient levé strany diferenční (diferenciální) rovnice, koeficienty mnohočlenu ve jmenovateli přenosu
... Matice systému (stavová matice systému)
... Koeficient pravé strany diferenční (diferenciální) rovnice, koeficienty mnohočlenu v čitateli přenosu
... Vektor vstupu (stavový vektor řízení)
... Výstupní vektor (výstupní vektor systému)
... Vektor převodu (výstupní vektor řízení)
... Regulační odchylka
... Základ přirozeného logaritmu
... Trvalá regulační odchylka způsobená poruchovou veličinou
... Trvalá regulační odchylka způsobená žádanou veličinou
... Diskrétní impulsní funkce
... Z-přenos, Z-obraz impulsní funkce
... Přenos měřicího členu
... Přenos otevřeného regulačního obvodu
... Přenos přes, který působí poruchová veličina na regulační obvod
... Přenos regulátoru
... Přenos soustavy
... Přenos tvarovače
... Přenos poruchy
... Odchylkový přenos poruchy
... Přenos řízení
... Odchylkový přenos řízení
... Hurwitzova matice
... Diskrétní přechodová funkce, grafické vyjádření = diskrétní přechodová charakteristika
... Z-obraz přechodové funkce
... Jednotková matice
... Relativní diskrétní čas
... Diskrétní čas
... Zesílení regulátoru
... Operátor přímé L-transformace
... Operátor zpětné L-transformace
... Mnohočlen v čitateli přenosu (kořeny = nuly)
... Stupeň charakteristického mnohočlenu
... Charakteristický mnohočlen, mnohočlen ve jmenovateli přenosu
... Michajlovova funkce, grafické vyjádření = Michajlovova charakteristika (Michajlovovův hodograf)
... Reálná část Michajlovovy funkce, grafické vyjádření = reálná část Michajlovovy charakteristiky
... Imaginární část Michajlovovy funkce, grafické vyjádření = imaginární část Michajlovovy charakteristiky
... Řád integračního členu, stupeň astatismu
... Komplexní proměnná v L-transformaci
... Spojitý čas
... Doba dosažení maximální hodnoty (maximálního překmitu)
... Doba odezvy
... Doba dosažení 95 % ustálené hodnoty přechodové charakteristiky
... Vzorkovací perioda
... Diskrétní Diracův impuls
... Derivační časová konstanta
... Časová konstanta uzavřeného regulačního obvodu
... Integrační časová konstanta
... Akční veličina
... Tvarovaná akční veličina
... Laplaceův obraz výstupního signálu vzorkovače
... Poruchová veličina
... Žádaná veličina, komplexní proměnná u bilineární transformace
... Vektor stavových veličin
... Regulovaná (výstupní) veličina
... Maximální hodnota regulované veličiny při překmitu
... Komplexní proměnná v Z-transformaci
... Operátor přímé Z-transformace
... Operátor zpětné Z-transformace
... Spojitý Diracův impuls
... Diskrétní Diracův impuls
... Přírůstek, operátor dopředné diference
... Operátor nabla, operátor zpětné diference
... Spojitý Heavisideův skok
... Diskrétní Heavisideův skok
... Frekvence měřeného signálu
... Vzorkovací frekvence
... Koeficient poměrného tlumení
... Překmit
A/Č ... Analogově-číslicový převodník
Č/A ... Číslicově-analogový převodník
ČR ... Číslicový regulátor
LDS ... Lineární diskrétní systém
P ... Proporcionální složka u regulátoru, proporcionální regulátor
PD ... Proporcionálně derivační analogový regulátor, proporcionálně diferenční číslicový regulátor, číslicový regulátor PD
PI ... Proporcionálně integrační analogový regulátor
PID ... Proporcionálně integračně derivační analogový regulátor
PS ... Proporcionálně sumační číslicový regulátor, číslicový regulátor PI
PSD ... Proporcionálně sumačně diferenční číslicový regulátor, číslicový regulátor PID
RO ... Regulační obvod
S ... Regulovaná soustava