Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Katedra automatizační techniky a řízeníSTATICKÁ OPTIMALIZACE SYSTÉMŮ


Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.

Ing. David Jedlička

2003