Seznam základních symbolů

ai

koeficienty levé strany lineární diferenciální (diferenční) rovnice, koeficienty mnohočlenu ve jmenovateli obrazu

A

stavová matice systému (matice u vektoru x v lineární stavové rovnici) řádu n [typu (n,n)]

A(w ) = mod G(jw ) = |G(jw )|

modul (amplituda) kmitočtového (frekvenčního) přenosu, grafické vyjádření A(w ) = amplitudová (modulová) kmitočtová (frekvenční) charakteristika

b

koeficient viskózního tlumení [kg.s-1]

bi

koeficienty pravé strany lineární diferenciální (diferenční) rovnice, koeficienty mnohočlenu v čitateli obrazu

b

stavový vektor řízení (vektor u vstupní veličiny u v lineární stavové rovnici) typu (n,1)

C

kapacita [F]

c

výstupní vektor systému (vektor u vektoru x v lineární výstupní rovnici) typu (n,1)

cs

měrná tepelná kapacita trubky rekuperátoru [J kg-1 K-1]

cv

měrná tepelná kapacita ohřívaného vzduchu [J kg-1 K-1]

d

matice převodu (výstupní matice řízení)

e

vzdálenost [m]

g

gravitační zrychlení [m.s-2]

g(t)

(spojitá) impulsní (váhová) funkce, grafické vyjádření g(t) = (spojitá) impulsní (váhová) charakteristika

g(kT)

diskrétní impulsní (váhová) funkce, grafické vyjádření g(kT) = diskrétní impulsní (váhová) charakteristika

G(s)

(obrazový) L-přenos (Laplaceův přenos), L-obraz (spojité) impulsní (váhové) funkce

G(z)

diskrétní (obrazový) Z-přenos, Z-obraz diskrétní impulsní (váhové) funkce

G(jw) = P(w) + jQ(w) = A(w)ej (w)

kmitočtový (frekvenční) přenos, grafické vyjádření G(jw ) = amplitudofázová kmitočtová (frekvenční) charakteristika spojitého dynamického systému

h

výška hladiny [m]

h(t)

(spojitá) přechodová funkce, grafické vyjádření h(t) = (spojitá) přechodová charakteristika

h(kT)

diskrétní přechodová funkce, grafické vyjádření h(kT) = diskrétní přechodová charakteristika

Hi

Hurwitzovy determinanty (subdeterminanty)

H(s)

L-obraz (spojité) přechodové funkce

H(z)

Z-obraz diskrétní přechodové funkce

I

jednotková matice

J

moment setrvačnosti [kg.m2]

imaginární jednotka

k

tuhost pružiny [N.m-1]

ke

konstrukční konstanta dynama pro konstantní budící magneticky indukční tok [Wb]

k1

koeficient přenosu

kT

diskrétní čas pro k = 0, 1, 2, …

L

operátor přímé L-transformace (Laplaceovy transformace),vlastní indukčnost [H]

L-1

operátor zpětné L-transformace(Laplaceovy transformace)

m

stupeň mnohočlenu v čitateli přenosu; hmotnost [kg]

M

mnohočlen v čitateli přenosu; moment síly [N.m]

n

stupeň charakteristického mnohočlenu, stupeň mnohočlenu ve jmenovateli přenosu, řád diferenciální (diferenční) rovnice; otáčky

N

charakteristický mnohočlen, mnohočlen ve jmenovateli přenosu

P1

vnější povrch trubky rekuperátoru obtékaný proudícími kouřovými plyny [m3]

P2

vnitřní povrch trubky rekuperátoru obtékaný vzduchem [m3]

P(w) = ReG(jw)

reálná část kmitočtového (frekvenčního) přenosu, grafické vyjádření P(w) = reálná část kmitočtové (frekvenční) charakteristiky

Q(w) = ImG(jw)

imaginární část kmitočtového (frekvenčního) přenosu, grafické vyjádření Q(w) = imaginární část kmitočtové (frekvenční) charakteristiky

q1

hmotnostní průtok na přítoku [kg.s-1]

q2

hmotnostní průtok na odtoku [kg.s-1]

R

ohmický odpor [W ]

s = a + jw

komplexní proměnná, nezávisle proměnná u obrazu v L-transformaci (Laplaceově transformaci) [s-1]

si

kořeny mnohočlenu s komplexní proměnnou s

S2

otevření odtoku [m2]

Sh

plocha hladiny [m2]

t

(spojitý) čas

T

vzorkovací perioda

Ti

časová konstanta (setrvačná) i = 1, 2, …

TI

integrační časová konstanta

TD

derivační časová konstanta

Td

dopravní zpoždění

u

vstupní funkce (vstup), elektrické napětí [V]

Vs

objem trubky rekuperátoru [m3]

Vv

objem ohřívaného vzduchu [m3]

v

rychlost [m.s-2]

x

stavová veličina (stav)

x

vektor stavových veličin (stav) dimenze n

y

výstupní funkce (výstup), řešení

yR

vynucená (relaxovaná) část řešení

yV

volná část řešení

yH

homogenní řešení

z

komplexní proměnná, nezávisle proměnná u obrazu v Z-transformaci [-]

zi

kořeny mnohočlenu s komplexní proměnnou z

Z

operátor přímé Z-transformace

Z-1

operátor zpětné (inverzní) Z-transformace

a = Re s

reálná část komplexní proměnné s

a 1

součinitel přestupu tepla "kouřové plyny - trubka" [W m-2 K-1]

a 2

součinitel přestupu tepla "trubka - vzduch" [W m-2 K-1]

konstanta, i = 1,2

d (t)

(spojitý) Diracův impuls

operátor nabla, operátor zpětné diference

přírustek, operátor dopředné diference

d (kT)

diskrétní Diracův impuls

h (t)

(spojitý) Heavisideův jednotkový skok

h (kT)

diskrétní Heavisideův jednotkový skok

m

výtokový součinitel [-]

w = 2p f

úhlový kmitočet (uhlová frekvence) [s-1]

r s

hustota trubky rekuperátoru [kg m-3]

r v

hustota ohřívaného vzduchu [kg m-3]

w

úhlová rychlost [rad.s-1]

w = Im s

imaginární část komplexní proměnné

j

j (w ) = arg G(jw ) argument (fáze) kmitočtového (frekvenčního) přenosu, grafické vyjádření j (w ) = fázová (argumentová) kmitočtová (frekvenční) charakteristika, fáze; úhlové natočení, úhlová dráha [rad]

teplota (stěny) trubky rekuperátoru [K]

teplota kouřových plynů [K]

x 0

koeficient poměrného tlumení