Test znalostí

V této části si můžete ověřit úroveň svých znalostí z prostředí Microsoft SQL Serveru 2000, které jste měli možnost na těchto stránkách získat. 1. Microsoft SQL Server 2000 je:

 2. a)  Tabulkový editor.
  b)  Rozhraní pro přenášení dat.
  c)  Relační databázový systém. 3. Co je to Enterprise Manager:

 4. a)  Grafický nástroj pro správu SQL Serveru, vytváření databází a tabulek.
  b)  Pomocný grafický nástroj pro spouštění SQL Serveru.
  c)  Grafický nástroj pro klientských programů a aplikačních serverů.


 5. Dvouvrstvá architektura klient/server s výkonem soustředěným na serveru je když:

 6. a)  Klient pracuje pouze s uživatelským rozhraním, datové a aplikační služby jsou rozděleny na několik serverů.
  b)  Klient pracuje pouze s uživatelským rozhraním, aplikační a datové služby probíhají na serveru.
  c)  Uživatelé mají na svém stole pouze terminál, na který se dopravují informace o rozložení obrazovky obsahující zobrazovaná data.


 7. Jaká je výhoda třívrstvé architektury klient/server?

 8. a)  Vyšší úroveň stability, jelikož provozní zátěž se rozdělí mezi dva servery.
  b)  Vyšší úroveň stability, jelikož provozní zátěž je zcela přenesena na klienta.
  c)  Větší dostupnost dat, protože data jsou umístěna u klienta.


 9. K čemu slouží v dialogu zakládání nové databáze rozbalovací seznam Collation name?

 10. a)  K nastavení maximální velikosti databáze.
  b)  K nastavení umístění databázových souborů.
  c)  K nastavení řazení dat v databázi.


 11. V dialogu zakládání nové databáze můžeme na kartě Data Files nastavit:

 12. a)  Umístění logovacích souborů, do kterých se ukládají informace o probíhajících transakcích.
  b)  Umístění zálohy databáze a logovacích souborů.
  c)  Umístění databázových souborů a počáteční velikost s ohledem na to, jak bude daná databáze využívána.


 13. Co znamená předpona sys v názvu tabulky?

 14. a)  Systémovou tabulku.
  b)  Dočasnou (Temporary) tabulku, existující pouze po dobu provádění transakce.
  c)  Nepotřebnou tabulku, kterou můžeme odstranit.


 15. Za jakým účelem přiřazujeme sloupci tabulky vlastnost Identity?

 16. a)  Pro zakázání vkládat prázdné hodnoty (Null) do tohoto sloupce.
  b)  Pro setřídění záznamů.
  c)  Pro automatické přiřazování číselných hodnot v rostoucí posloupnosti s každým nově přidaným záznamem.


 17. Co je to primární klíč?

 18. a)  Heslo pro přístup k databázi.
  b)  Slouží pro jednoznačné rozlišení záznamů a zajištění, že stejný záznam se nebude v tabulce vyskytovat víckrát.
  c)  Slouží pro identifikaci uživatele.


 19. Za jakých podmínek se aktivuje omezení typu Default?

 20. a)  Při vkládání nového záznamu, a to jen v případě, že hodnota nebude zadána uživatelem.
  b)  Při vkládání nového záznamu, a to jen v případě, že vyhovuje zadané podmínce.
  c)  Při vkládání nového záznamu, a to jen v případě, že nevyhovuje zadané podmínce.


 21. Jakým typem omezení lze nastavit závislost vkládané hodnoty na hodnotě v jiném sloupci?

 22. a)  Omezením typu Default.
  b)  Omezením typu Check.
  c)  Omezením typu Foreign Key.


 23. Co v E-R modelu představuje relace?

 24. a)  Vztah mezi databázemi.
  b)  Vztah mezi entitami.
  c)  Vztah mezi tabulkami a pohledy (View).


 25. Na které operace může reagovat spoušť (Trigger)?

 26. a)  Jen na vkládání nového záznamu.
  b)  Na zakládání nové tabulky a vkládání záznamů do této tabulky.
  c)  Na vkládání záznamu, mazání záznamu a aktualizaci záznamu.


 27. Jakým příkazem se zakládá nová spoušť (Trigger)?

 28. a)  CREATE TRIGGER [NázevSpouště] ON [dbo].[NázevTabulky]
  b)  UPDATE TRIGGER [NázevSpouště] ON [dbo].[NázevTabulky]
  c)  INSERT TRIGGER [NázevSpouště] ON [dbo].[NázevTabulky]


 29. Je možné pomocí pohledů (View) získávat informace z více tabulek najednou?

 30. a)  Ano.
  b)  Ne.
  c)  Ano, ale podpora je omezena pouze na dvě tabulky.


 31. Co lze nastavit pomocí vlastnosti Alias?

 32. a)  Setřídění záznamů.
  b)  Jedinečné názvy sloupců lze nahradit lépe srozumitelnými názvy.
  c)  Změnu pořadí zobrazovaných sloupců.


 33. Mohou procedury obsahovat výstupní parametry?

 34. a)  Ano.
  b)  Ne.


 35. Jakým příkazem se zakládá nová procedura?

 36. a)  INSERT PROCEDURE [Název_Procedury]
  b)  SHOW PROCEDURE [Název_Procedury]
  c)  CREATE PROCEDURE [Název_Procedury]


 37. Kde všude musíme deklarovat proměnné, používáme-li v proceduře výstupní parametry?

 38. a)  V uložené proceduře a při jejím volání.
  b)  Jen v uložené proceduře.
  c)  Jen při jejím volání.


 39. Co jsou to databázové role?

 40. a)  Jejich účelem je přiřadit uživateli práva k jednotlivým tabulkám.
  b)  Jejich účelem je přiřadit uživateli práva k jednotlivým databázím.
  c)  Slouží ke správě systému a provádění operací nesouvisejících přímo s daty.


 41. Máme-li více tabulek, můžeme nastavit uživateli práva prohlížet, měnit a mazat data jen v jedné tabulce?

 42. a)  Ano.
  b)  Ne.


 43. Můžeme uživateli zakázat prohlížet a měnit některé sloupce tabulky?

 44. a)  Ano.
  b)  Ne.


 45. Chceme-li mít více uživatelů se stejnými právy:

 46. a)  Musíme tyto práva nastavovat každému uživateli zvlášť.
  b)  Všichni uživatelé se musí hlásit pod stejným jménem a heslem.
  c)  Můžeme pro tyto uživatele vytvořit samostatnou skupinu.


 47. Jaká práva bude mít uživatel karel podle následujícího obrázku?

 48. Obr_35.jpg(28 kb)

  a)  Pro čtení a zápis.
  b)  Jen pro čtení.
  c)  Pro čtení, zápis a mazání dat.