4.10. Zabezpečení

Data obsažená v databázích bývají často cenným majetkem. Při vytváření databází je tedy potřeba brát zřetel na jejich zabezpečení. Jedním ze základních požadavků je, aby každý uživatel měl svůj vlastní účet. V této části si ukážeme, jak nový účet založit a jak novému uživateli nastavit práva.

Obr_32.jpg(13 kb)

Obrázek 32 - Enterprise Manager - přidání nového uživatele

Tímto jsme vytvořili nový uživatelský účet a nyní přiřadíme tomuto uživateli práva (role). Existují dvě základní skupiny rolí - serverové a databázové. Serverové role slouží ke správě systému a provádění operací nesouvisejících přímo s daty.

Detailně se budeme zabývat databázovými rolemi, jejichž účelem je přiřadit uživateli práva k jednotlivým databázím:

Role bylo možno nadefinovat už v dialogu New Login (obrázek 28). My si vyzkoušíme jiný způsob.
Obr_34.jpg(13 kb)

Obrázek 34 - Enterprise Manager - přidání práv novému uživateli databáze

Obr_35.jpg(28 kb)

Obrázek 35 - Dialog Database User Properties - nastavení práva jen pro čtení

Po nastavení práv, dle obrázku 35, bude povoleno uživateli karel pouze prohlížení databáze Autoservisu bez možnosti zápisu, mazání a upravování dat. Tato práva můžeme ještě více specifikovat.

Obr_36.jpg(54 kb)

Obrázek 36 - Zadávání práv k tabulkám

Obr_37.jpg(32 kb)

Obrázek 37 - Dialog pro nastavení práv k sloupcům

Nastavíme-li práva podle obrázku 37, uživateli povolíme prohlížení všech sloupců kromě čísla karosérie (autCislo_kar) a čísla motoru (aut Cislo_motoru). Uživateli bude rovněž zakázáno měnit tyto dva sloupce a sloupec autID.

Nastavování práv každému uživateli zvlášť by bylo poměrně zdlouhavé. SQL Server proto umožňuje vytvořit skupinu uživatelů. Skupinu vytvoříme klepnutím pravého tlačítka myši ve stromové struktuře Enterprise Manager v databázi Autoservisu na položku Roles a vybráním z nabídky New Databases Role. V dialogu pak zadáme název skupiny, případně klepnutím na tlačítko Add můžeme přidat nové uživatele. Potvrzením OK se skupina založí a přidá do seznamu Roles v pravé části Enterprise Manager. Poklepáním na nově založenou skupinu otevřeme dialog pro nastavení práv. V dalších krocích pokračujeme stejně jako v případě nastavení práv jednomu uživateli. Nové uživatele můžeme do skupiny přidávávat také otevřením dialogu z obrázku 35.


<Předcházející stránka