Elektronický učební text pro

 Microsoft SQL Server 2000

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Katedra automatizační techniky a řízení

ATŘ