CELA OBRAZOVKA  
STRUKTUR.GIF

Obsah lekce:
Odstavec v jazyce HTML

V jazyce HTML jsou mezery mezi řádky a několik po sobě jdoucích mezer mezi slovy ignorovány. Proto je nutné požadovanou strukturu dokumentu dotvořit až pomocí několika příkazů. Například formátování textu do odstavců je nutno zadávat příkazem <P> .. </P> (paragraph).


<BODY>
<P>Každý začátek je těžký.</P>
<P>Jazyk HTML je jednoduchý.</P>
</BODY>

Výsledek:
Každý začátek je těžký.

Jazyk HTML je jednoduchý.


<P nowrap align=[left | right | center | justify]>
...text odstavce...
</P>
párová značka která zahajuje nový odstavec textu, který je automaticky zalamován mezi okraje okna a před nějž se automaticky vkládá mezera o výšce zhruba půlřádku
nowrap zakazuje lámání řádků uvnitř odstavce (povoluje jen místa, kde je lámání vynuceno příkazem <BR>)
align ovlivňuje uspořádání odstavce:
left řádky se zarovnávají s levým okrajem (implicitní hodnota)
right řádky se zarovnávají k pravému okraji
center řádky budou vycentrované uprostřed
justify řádky budou zarovnány s oběma okraji

Jelikož nelze vkládat odstavce jeden do druhého, lze koncové návěští </P> vynechat. Prohlížeč automaticky uzavře odstavec, jakmile narazí na počáteční návěští nového odstavce.

 

Výsledné zobrazení následujících příkladů je totožné jako u příkladu předcházejícího:

<BODY>
<P>Každý začátek je těžký.
<P>Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>


<BODY>
<P>Každý začátek je těžký. <P>Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>


<BODY>
<P>

Každý začátek je těžký.

<P>

Jazyk HTML je jednoduchý.

</BODY>Předformátovaný text

Jsou však případy, kdy automatická redukce mezer může mít nežádoucí účinek na celkový vzhled dokumentu. Klasickým příkladem je výpis zdrojového textu nějakého programu, kde se odsazování používá k jeho zpřehlednění. V tomto případě použijeme příkazu <PRE> (preformatted), který zobrazí text mezi návěštími přesně tak jak byl napsán, tj. včetně mezer mezi slovy i řádky. Kromě toho bude text vysázen v písmu s konstantní šířkou znaku.


<BODY>
<PRE>
Každý začátek je těžký.
     Jazyk HTML je jednoduchý.

</PRE>
</BODY>

Se zobrazí jako:

Každý začátek je těžký.
     Jazyk HTML je jednoduchý.
<PRE clear=[left | right | all] width=šířka bloku>
...předformátovaný text...
</PRE>
párová značka pro text, který má být zobrazen přesně tak, jak je napsán (včetně vąech mezer, tabulátorů a nových řádků); je zobrazován fontem s konstantní šířkou znaku; v předformátovaném textu se smí použít pouze hyperlinky a frázové prvky; příkazy definující formátování textu nesmí být použity
clear způsob obtékání obrázků:
left obtékány budou pouze obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou pouze obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se aľ pod všemi obrázky
width šířka bloku - maximální počet znaků v řádku


Přechod na novou řádku

Příkaz <P> definuje nový odstavec, příkaz <BR> (break) způsobuje ukončení současné řádky a přesun na řádku další. Prohlížeč na konci odstavce ukončuje řetězec textu automaticky, ale v rámci odstavce lze vynutit přechod na novou řádku právě příkazem <BR>.<BODY>
Každý začátek je těžký.<P>
Jazyk HTML je jednoduchý.<P>
Každý začátek je těžký.<BR>
Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>

Se zobrazí jako:

Každý začátek je těžký.

Jazyk HTML je jednoduchý.

Každý začátek je těžký.
Jazyk HTML je jednoduchý.<BR clear=[left | right | all]>
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky


Vodorovná čára v textu

Dalším příkazem ke strukturování dokumentu je vodorovná čára <HR> (horizontal rule line). Podle nového standardu jazyka HTML lze ovlivnit i vzhled oddělovací čáry.


<BODY>
Normální čára
<HR>
Čára bez stínu
<HR NOSHADE>
Silnější čára
<HR SIZE=10>
Poloviční čára uprostřed
<HR WIDTH=50% ALIGN=center>
</BODY>

Výsledek:

Normální čára


Čára bez stínuSilnější čáraPoloviční čára uprostřed

&ltHR size=tlouą»ka_čáry width= délka_čáry

noshade src=" url_grafiky" align=[left | right | center] clear=[left | right | all]>

nepárová značka vytvářející vodorovnou čáru v textu
size tloušťka čáry v pixelech (zobrazovaných bodech)
width délka čáry udaná buď počtem pixelů nebo relativní šířkou v procentech (vztaženo na aktuální šířku okna)
noshade zákaz vytvoření stínu - čára se nebude jevit plasticky
src URL grafiky, kterou má být realizována dělící čára
align způsob umístění čáry v okně
left zarovnání k levému okraji (implicitní)
right zarovnání k pravému okraji
center zarovnání do středu
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se aľ pod všemi obrázkyCELA OBRAZOVKA