VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení

Bakalářská práce

Diplomant: Petr Foltýnek
Studijní obor: 23-70-7 Aplikovaná informatika a řízení
Název práce: Procesní vizualizace v průmyslové automatizaci
Rok obhajoby: 2001
Vedoucí: Ing. Lenka Landryová, CSc.
Petr Foltýnek

Anotace:

Foltýnek, P. Procesní vizualizace v průmyslové automatizaci. Ostrava: katedra ATŘ-352 VŠB-TUO, 2001. 53 s. Bakalářská práce, vedoucí: Landryová, L.

Úlohou této práce bylo seznámení se s funkčními možnostmi operátorsko-vizualizačního prostředí SCADA/HMI s konkretizací na programový systém FACTORYLINK 7.0 (USDATA). Tento systém pracuje na platformách Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 a je postaven na standardu Microsoft Windows DNA (Distributed interNet Applications Architecture), což je vícevrstvá architektura zajišťující funkce: uživatelské rozhraní, zpracování dat, ukládání dat. V první části práce byla vyvinuta aplikace, která popisuje jednotlivé funkce systému FACTORYLINK 7.0. Dále se pokračovalo s rozšířením stávající aplikace o srovnávací úlohu s jiným softwarem pro supervizní řízení (INTOUCH 7.1). Aplikace byla vytvořena v souladu se standardním vývojem průmyslové aplikace.

Annotation:

Foltýnek, P. Processing vizualization in industrial automatization. Ostrava: Department of Control Systems and Instrumentation, Technical University of Ostrava, 2001. 53 p. Thesis, head: Landryová, L.

The goal of this work was an introduction into functional possibilities of operator visualization environment for SCADA/HMI systems with an implication in programming system FACTORYLINK 7.0 from USDATA CO. This system operates on Microsoft Windows NT and Microsoft Windows 2000 platforms and is founded on Microsoft Windows DNA (Distributed interNet Applications Architecture) standard, which is a multilevel architecture ensuring functions as follows: user interface, data processing, data management. An application has been developed in the first part of this work, which describes individual functions of FACTORYLINK 7.0 system. Further, this application has been extended by additional task which enables comparing the task with another software for supervisory control (INTOUCH 7.1 from Wonderware Co.). This application was created according to standard development of an industrial application.


Dosažené výsledky:

Tato práce seznamuje s obecnými charakteristikami vizualizačních prostředí SCADDA/HMI a představuje využití vizualizačního systému FACTORYLINK 7.0.

Teoretická část práce definuje pojem vizualizace, ukazuje vývojové etapy procesu vizualizace a hierarchickou strukturu informačního a řídicího systému. Součástí teoretické části je i analýza systému FACTORYLINK 7.0.

V praktické části je v prostředí FACTORYLINK 7.0 vytvořena aplikace, která je rozdělena do čtyř oblastí, kde Oblast 1 je získávání a ukládání dat , Oblast 2 zahrnuje animaci a práci s textem, Oblast 3 zahrnuje animaci a práci s objekty a Oblast 4 obsahuje příklady pro výuku. Součástí této práce jsou vytvořené WWW stránky, které obsahují popis a užití systému FACTORYLINK 7.0.


4.6.2000 © Petr Foltýnek, VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba