Řešené problémy v databázi

MS-Access

Úvod

Obsah

Literatura

Autor  

 

Obsah

1. Návrh datové struktury

1.1. Evidence plateb kurzu

1.2. Evidence publikační činnosti

1.3. Evidence údajů vědecké konference

1.4. Evidence ekonomické agendy

1.5. Evidence a řízení sportovní soutěže

2.Řešené problémy

2.1. Zkušenosti s českou verzí systému

2.2. Chyba při otevírání dotazu

2.3. Nevykreslení formuláře či sestavy

2.4. Uzamykání databáze

2.5. Číslování záznamů ve výstupní sestavě

2.6. Číslování záznamu s využitím vlastnosti Running Sum

2.7. Opakování záznamu v sestavě

2.8. Sestava s dynamickými grafickými prvky

2.9. Tisk mincovní výčetky

2.10. Oddělení dat od jejich zpracování

2.11. Podpora “inteligentních” formulářů

2.11.1. Určení data narození z rodného čísla

2.11.2. Vložení speciálního znaku pomocí tlačítka

2.11.3. Zajištení prvního velkého znaku u obsahu položky

2.11.4. Určení do kterého měsíce patří týden zadaného čísla

2.11.5. Povolení vkládat čísla nejvýše na jedno desetinné místo

2.11.6. Vkládání hodnoty pomocí nabídky hodnot

2.11.7. Změna přístupu k objektům formuláře

2.12. Podpora ladění aplikací

3. Literatura


Díl II.

1. Problémy se složitými dotazy

1.1. Nadměrné nároky na dotaz mohou způsobit chybný výsledek

1.2. Průběh vyhodnocení dotazu

1.3. Příliš složitý dotaz

2. Podpora ”inteligentních” formulářů

2.1. Automatická změna velikosti objektu

2.2. Doplnění nabídky o možnost ”Vše”

2.3. Zobrazení úvodního obrázku

2.4. Posloupnost otevírání formulářů

3. Podpora ”inteligentních” výstupních sestav

3.1. Skrývání položek a oblastí výstupní sestavy

3.2. Zajištění požadovaného počtu řádků

4. Řešení specializovaných problémů

4.1. Sledování úkolů pracovníků

4.2. Závislost významu položek na typu záznamu (7.3.1999)

4.3. Výpočet průběžných součtů (24.9.1999)

Zpět  

 

Úvod

V současné době se prudce rozvíjí využívání výpočetní techniky pro úlohy vedení ruzných evidencí a z nich vyplývajících výpočtů.Pro jejich řešení se obvykle využívají databázové systémy.

Předložený učební text vznikl na základě zkušeností vývoje databázových aplikací v prostředí relační databáze MS-Access na katedře automatizační techniky a řízení Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava a při výuce předmětu z oblasti databázových systému. Jeho úkolem je napomoci tvůrcům databázových aplikací ve zvládnutí zejména netypických požadavků a postupů.

Celý text byl rozdělen do dvou částí. V první je předložen rozbor několika databázových úloh, zejména s ohledem na návrh datové struktury. V druhé části je pak předvedeno řešení vybraných konkrétních problému při manipulaci s daty, tvorbě formulářů a sestav apod. Důraz byl kladem zejména na programové řešení problému, proto je text doplněn výpisy použitých procedur a funkcí.

Učební text tak navazuje na základní publikaci pro zvládnutí systému MS-Access [1], vydanou na VŠB-TU Ostrava.

Zpět  

 

Použitá literatura

[1] Farana, R.: Databázové systémy. Microsoft Access 2.0. 1. vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava 1995, 130 s.

[2] Farana, R. - Smutný, L.: Systém evidence publikační činnosti v prostředí MS ACCESS. Technická zpráva k HS 2276/95. Ostrava, kat. ATŘ-352 VŠB-TU Ostrava 1995, 76 s. včetně příloh.

[3] Farana, R. - Smutný, L. - Kařoková, N.: Evidence ekonomické agendy pracoviště fakulty - EKONK v prostředí MS ACCESS. Vědeckovýzkumná zpráva Grantového projektu FS VŠB-TU Ostrava. Ostrava, kat. ATŘ-352 VŠB-TU Ostrava 1995, 111 s. včetně příloh.

[4] Farana, R. - Smutný, L. - Lokosová, J. - Kmitová, Z.: Evidence ekonomické agendy fakulty - EKONFS v prostředí MS ACCESS. Vědeckovýzkumná zpráva Grantového projektu FS VŠB-TU Ostrava. Ostrava, kat. ATŘ-352 VŠB-TU Ostrava 1995, 55 s. včetně příloh.

[5] Farana, R. - Smutný, L.: Ekonomicko-bilanční a informační databázové úlohy pro podporu rozhodování v podmínkách vysokoškolských pracovišť;. In.: Sborník semináře s mezinárodní účastí "SW salon '96 EIS '96". Red.: Melčák, M. Zlín, VUT v Brně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 1996, s. 88 - 92. ISBN 80-214-0725-5.

[6] Farana, R.: Výuková databáze Ukazka.MDB. Ostrava, Kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava 1996.

[7] Microsoft TechNet. Technical Information Network. February 1996. Volume 4, Issute 2.

[8] Farana, R.: Vybrané kapitoly ze základu informatiky. 1. vyd. Ostrava, KAKI 1996, 96 s.

[9] Farana, R. - Smutný, L.: Zkušenosti se zaváděním informačního systému ekonomické agendy FS VŠB-TU Ostrava pod systémem MS-Access. In.: Proceedings of the Conference Computer Science. Red. I. Vondrák - J. Štefan. VŠB-TU Ostrava 1995, s. 344 - 348.

[10] Farana, R. - Smutný, L.: Poznatky z vývoje a nasazování informačních systému v prostředí MS-Access 2.0. In.: Sborník XIX. Semináře ASŘ "Počítače v měření, diagnostice a řízení". Ostrava, VŠB-TU/KAKI/DAAAM/IMEKO 1996, s. 3/1-5.

Zpět  

 Autor

 Copyright ©1996 Ing. Radim Farana, CSc.

 Lektoroval: Dr. RNDr. Lubomír Smutný

Zpět