ActiveX Data Objects - ADO

Pro ukázku činnosti ADO je třeba definovat ODBC spojení s databází ADOTest.MDB, vytvořené v prostředí databáze Microsoft Access. V ovládacích panelech spustíme ODBC Data Sources (32bit) a definujeme nové Systémové DSN (Data Source Name):

ODBC Data Source Administrator

vybereme Microsoft Access Driver a definujeme potřebné parametry, zejména název ODBC spojení a databázi:

Nastavení ODBC


Výběr obrázku z databáze

Vyberte požadovaný obrázek:

 ' Definice proměnných
 Dim CRLF
 CRLF = Chr(13) & Chr(10)

 ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází
 Session.timeout = 1
 If IsObject(Session("ADOTest_conn")) Then
   Set DBConn = Session("ADOTest_conn")
 Else
   Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   DBConn.open "ADOTest","Admin",""
   Set Session("ADOTest_conn") = DBConn 
 End If

 ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat
 SQLStr = "SELECT Picture.PicID, Picture.PicName, Picture.PicType FROM Picture ORDER BY Picture.PicName;"

 ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho
 Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3

 ' Určíme zda je k dispozici alespoň jeden záznam
 If RS.EOF Then
   ' Není ani jeden záznam
   Response.Write "<P>Nejsou k dispozici žádné záznamy!</P>" & CRLF
 Else
   ' Záznamy existují, zpracujeme nabídkový objekt
   Response.Write "<FORM NAME='SelectPicture' METHOD='GET' ACTION='Picture.asp'>" & CRLF
   Response.Write "<SELECT NAME='PicID'>" & CRLF
   Do While Not RS.EOF
    Response.Write "<OPTION VALUE='" & RS.Fields("PicID").Value & "'>" & RS.Fields("PicName").Value & CRLF
    RS.MoveNext
   Loop
   Response.Write "</SELECT>" & CRLF
   Response.Write "<INPUT TYPE='Submit' VALUE='Předat obrázek'>" & CRLF
   Response.Write "</FORM>" & CRLF
 End If
' Set RS = Nothing
' Set DBConn = Nothing


Zpět na hlavní stránku


Copyright © 2000 Radim Farana