ActiveX Data Objects - ADO

Pro ukázku činnosti ADO je třeba definovat ODBC spojení s databází ADOTest.MDB, vytvořené v prostředí databáze Microsoft Access. V ovládacích panelech spustíme ODBC Data Sources (32bit) a definujeme nové Systémové DSN (Data Source Name):

ODBC Data Source Administrator

vybereme Microsoft Access Driver a definujeme potřebné parametry, zejména název ODBC spojení a databázi:

Nastavení ODBC


Výběr obrázku z databáze

Vyberte požadovaný obrázek: <% ' Definice proměnných Dim CRLF CRLF = Chr(13) & Chr(10) ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází Session.timeout = 1 If IsObject(Session("ADOTest_conn")) Then Set DBConn = Session("ADOTest_conn") Else Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.open "ADOTest","Admin","" Set Session("ADOTest_conn") = DBConn End If ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat SQLStr = "SELECT Picture.PicID, Picture.PicName, Picture.PicType FROM Picture ORDER BY Picture.PicName;" ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3 ' Určíme zda je k dispozici alespoň jeden záznam If RS.EOF Then ' Není ani jeden záznam Response.Write "

Nejsou k dispozici žádné záznamy!

" & CRLF Else ' Záznamy existují, zpracujeme nabídkový objekt Response.Write "
" & CRLF Response.Write "" & CRLF Response.Write "" & CRLF Response.Write "
" & CRLF End If ' Set RS = Nothing ' Set DBConn = Nothing %>

Zpět na hlavní stránku


Copyright © 2000 Radim Farana