<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Cvičení k ADO - (c) 2002 Doc. Ing. Radim Farana, CSc.</TITLE>
 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Radim Farana">
 <META NAME="CONTENT" CONTENT="Cvičení z ADO - spolupráce s databází">
</HEAD>
<BODY text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">

<H1>Výstup z databáze s podmínkou výběru</H1>
<%
 ' Definice proměnných
 Dim CRLF
 CRLF = Chr(13) & Chr(10)

 ' Převzetí požadované podmínky
 If Request.TotalBytes > 0 Then
  ' Parametr zaslán metodou POST
  MyPar = Request.Form("Param")
 Else
  ' Parametr zaslán metodou GET
  MyPar = Request.QueryString("Param")
 End If

 ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází
 Session.timeout = 1
 If IsObject(Session("CvicAplInf_conn")) Then
   Set DBConn = Session("CvicAplInf_conn")
 Else
   Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   ' Open database without DSN
   myDSN="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
   myDSN=myDSN & "DBQ=" & server.mappath("CvicAplInf.mdb")
   DBConn.open myDSN
   ' Open database with DSN
   'DBConn.open "CvicAplInf","Admin",""
   Set Session("CvicAplInf_conn") = DBConn 
 End If

 ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat
 If MyPar="" Then
  SQLStr = "SELECT * FROM Osoby ORDER BY Prijmeni, Jmeno;"
 Else
  SQLStr = "SELECT * FROM Osoby WHERE Instr(Prijmeni, '" & MyPar & "')>0 ORDER BY Prijmeni, Jmeno;"
 End If

 ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho
 Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3

 ' Vytvoříme nadpis stránky
 If MyPar="" Then
  Response.Write "<H2>Všechny dostupné údaje</H2>" & CRLF
 Else
  Response.Write "<H2>Údaje pro příjmení obsahující '" & MyPar & "'</H2>" & CRLF
 End If

 ' Určíme zda je k dispozici alespoň jeden záznam
 If RS.EOF Then
   ' Není ani jeden záznam
   Response.Write "<P>Nejsou k dispozici žádné odpovídající záznamy!</P>" & CRLF
 Else
   ' Záznamy existují, zpracujeme výstup
   Response.Write "<TABLE BORDER=1>" & CRLF
   Do While Not RS.EOF
    Response.Write " <TR>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("Prijmeni").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("Jmeno").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("Tel_cislo").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write " </TR>" & CRLF
    RS.MoveNext
   Loop
   Response.Write "</TABLE>" & CRLF
 End If
' Set RS = Nothing
' Set DBConn = Nothing
%>

</BODY>
</HTML>