<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Cvičení k ADO - (c) 2002 Doc. Ing. Radim Farana, CSc.</TITLE>
 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Radim Farana">
 <META NAME="CONTENT" CONTENT="Cvičení z ADO - spolupráce s databází">	
</HEAD>
<BODY text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">

<H1>Výstup z databáze</H1>
<%
 ' Definice proměnných
 Dim CRLF
 CRLF = Chr(13) & Chr(10)

 ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází
 Session.timeout = 1
 If IsObject(Session("CvicAplInf_conn")) Then
   Set DBConn = Session("CvicAplInf_conn")
 Else
   Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   ' Open database without DSN
   myDSN="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
   myDSN=myDSN & "DBQ=" & server.mappath("CvicAplInf.mdb")
   DBConn.open myDSN
   ' Open database with DSN
   'DBConn.open "CvicAplInf","Admin",""
   Set Session("CvicAplInf_conn") = DBConn 
 End If

 ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat
 SQLStr = "SELECT TOP 1 Osoby.* FROM Osoby;"

 ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho
 Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3

 ' Vypíšeme seznam položek tabulky Osoby
Response.Write " <H2>Seznam polí tabulky <I>Osoby</I></H2>" & CRLF
Response.Write " </UL>" & CRLF
For I = 0 To RS.Fields.Count - 1
    Response.Write "  <LI>" & RS.Fields(I).Name & "</LI>" & CRLF
Next
Response.Write " </UL>" & CRLF
  
' Set RS = Nothing
' Set DBConn = Nothing
%>

</BODY>
</HTML>