Výstup z databáze

<% ' Definice proměnných Dim CRLF CRLF = Chr(13) & Chr(10) ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází Session.timeout = 1 If IsObject(Session("CvicAplInf_conn")) Then Set DBConn = Session("CvicAplInf_conn") Else Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Open database without DSN myDSN="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " myDSN=myDSN & "DBQ=" & server.mappath("CvicAplInf.mdb") DBConn.open myDSN ' Open database with DSN 'DBConn.open "CvicAplInf","Admin","" Set Session("CvicAplInf_conn") = DBConn End If ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat SQLStr = "SELECT TOP 1 Osoby.* FROM Osoby;" ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3 ' Vypíšeme seznam položek tabulky Osoby Response.Write "

Seznam polí tabulky Osoby

" & CRLF Response.Write " " & CRLF For I = 0 To RS.Fields.Count - 1 Response.Write "
  • " & RS.Fields(I).Name & "
  • " & CRLF Next Response.Write " " & CRLF ' Set RS = Nothing ' Set DBConn = Nothing %>