<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Cvičení k ADO - (c) 2002 Doc. Ing. Radim Farana, CSc.</TITLE>
 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Radim Farana">
 <META NAME="CONTENT" CONTENT="Cvičení z ADO - spolupráce s databází SQL">	
</HEAD>
<BODY text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">

<H1>Výstup z databáze SQL</H1>
<%
 ' Definice proměnných
 Dim CRLF
 CRLF = Chr(13) & Chr(10)

 ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází
 Session.timeout = 1
 If IsObject(Session("CvicAplInfSQL_conn")) Then
   Set DBConn = Session("CvicAplInfSQL_conn")
 Else
   Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   ' Open database without DSN
   myDSN="DRIVER={SQL Server}; " 
   myDSN=myDSN & "SERVER=FS5; "
   myDSN=myDSN & "DATABASE=EvidenceKurzu; "
   DBConn.open myDSN, "EvidenceKurzu", "evidencekurzu"
   Set Session("CvicAplInfSQL_conn") = DBConn 
 End If

 ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat
 SQLStr = "SELECT * FROM Kurzy ORDER BY KuOd, KuDo;"

 ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho
 Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3

 ' Určíme zda je k dispozici alespoň jeden záznam
 If RS.EOF Then
   ' Není ani jeden záznam
   Response.Write "<P>Nejsou k dispozici žádné záznamy!</P>" & CRLF
 Else
   ' Záznamy existují, zpracujeme výstup
   Response.Write "<TABLE BORDER=1>" & CRLF
   Response.Write " <TR>" & CRLF
   Response.Write "  <TH>Název</TH>" & CRLF
   Response.Write "  <TH>Obsah</TH>" & CRLF
   Response.Write "  <TH>Od</TH>" & CRLF
   Response.Write "  <TH>Do</TH>" & CRLF
   Response.Write "  <TH>Rozsah</TH>" & CRLF
   Response.Write " </TR>" & CRLF
   Do While Not RS.EOF
    Response.Write " <TR>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("kuNazev").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("kuObsah").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("kuOd").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("kuDo").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write "  <TD>" & RS.Fields("kuRozsah").Value & "</TD>" & CRLF
    Response.Write " </TR>" & CRLF
    RS.MoveNext
   Loop
   Response.Write "</TABLE>" & CRLF
 End If
%>

</BODY>
</HTML>