Výstup z databáze SQL

<% ' Definice proměnných Dim CRLF CRLF = Chr(13) & Chr(10) ' Vytvoříme objekt pro spojení s databází Session.timeout = 1 If IsObject(Session("CvicAplInfSQL_conn")) Then Set DBConn = Session("CvicAplInfSQL_conn") Else Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Open database without DSN myDSN="DRIVER={SQL Server}; " myDSN=myDSN & "SERVER=ATR; " myDSN=myDSN & "DATABASE=EvidenceKurzu; " DBConn.open myDSN, "EvidenceKurzu", "evidencekurzu" Set Session("CvicAplInfSQL_conn") = DBConn End If ' Vytvoříme SQL dotaz pro zjištění potřebných dat SQLStr = "SELECT * FROM Kurzy ORDER BY KuOd, KuDo;" ' Vytvoříme objekt Recordset a otevřeme ho Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open SQLStr, DBConn, 3, 3 ' Určíme zda je k dispozici alespoň jeden záznam If RS.EOF Then ' Není ani jeden záznam Response.Write "

Nejsou k dispozici žádné záznamy!

" & CRLF Else ' Záznamy existují, zpracujeme výstup Response.Write "" & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Do While Not RS.EOF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF Response.Write " " & CRLF RS.MoveNext Loop Response.Write "
NázevObsahOdDoRozsah
" & RS.Fields("kuNazev").Value & "" & RS.Fields("kuObsah").Value & "" & RS.Fields("kuOd").Value & "" & RS.Fields("kuDo").Value & "" & RS.Fields("kuRozsah").Value & "
" & CRLF End If ' Set RS = Nothing ' Set DBConn = Nothing %>