<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<% Response.Buffer=True%>
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Cvičení k ADO - (c) 2002 Doc. Ing. Radim Farana, CSc.</TITLE>
 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Radim Farana">
 <META NAME="CONTENT" CONTENT="Cvičení z ADO - spolupráce s databází">	
</HEAD>
<BODY text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">
<%
 ' Definice proměnných
 Dim CRLF
 CRLF = Chr(13) & Chr(10)

 ' Převzetí hodnoty z Cookies
 FigName = Request.Cookies("MyFirstFigure") 
 Select Case FigName
   Case "Fig01"
     FigName = "Fig02"
   Case "Fig02"
     FigName = "Fig03"
   Case Else
     FigName = "Fig01"
 End Select

 ' Uložení názvu posledního obrázku do Cookies
 Response.Cookies("MyFirstFigure") = FigName
 Response.Cookies("MyFirstFigure").Expires = Date() + 5
' Response.Cookies("MyFirstFigure").Domain = "localhost"
' Response.Cookies("MyFirstFigure").Path = "/AplInf"
' Response.Cookies("MyFirstFigure").Secure = False
 ' Uložení musí být provedeno před zápisem výstupu stránky!

 ' Vložení obrázku do stránky
 Response.Write "<H1>Využití Cookies - změna obrázku na stránce</H1>" & CRLF
 Response.Write "<P><A HREF=''><IMG SRC=" & FigName & ".jpg ALT='Click on picture to go back' BORDER='0'></A></P>" & CRLF
 Response.Write "<P>Vložen obrázek: " & FigName & ".jpg. Při každém načtení (i reload) stránky je zobrazen jiný obrázek.</P>"
%>

</BODY>
</HTML>